Είσοδος Επικοινωνία


Βεβαίωση Συντάξεων (για Φορολογική Χρήση)

Διαθέσιμη και για το φορολογικό έτος 2016
(Για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016)Πληροφόρηση Συνταξιούχων Εξωτερικού
Inform Pensioners who live abroad
Δήλωση εξαίρεσης κράτησης υπέρ του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του ΟΑΕΔ (0,20€)


Ο δικτυακός τόπος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) και έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%