Επίδομα Ασθενείας
Επίδομα Κυοφορίας-Λοχείας
Επίδομα Ασθενείας
Επίδομα Επαγγελματικής Ασθένειας
Επίδομα Ατυχήματος
Εξοδα Κηδείας
 
Αρχική σελίδα / Οδηγός Ασφαλισμένου / Παροχές / Σε χρήμα / Επίδομα Ασθενείας
   Οι άμεσα ασφαλισμένοι που εργάζονται, δικαιούνται επίδομα ασθενείας εφόσον διαπιστωθεί προσωρινή ανικανότητα για εργασία (πλέον των 3 ημερών) από τον θεράποντα γιατρό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Mετά τις 15 ημέρες απαιτείται και γνωμάτευση ΑΥΕ.

   Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρωθεί 120 ημέρες ασφάλισης τον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι τρεις τελευταίοι μήνες.

Σημειώνεται ότι:

   Για τους εργαζόμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα απαιτούνται 120 ημέρες ή 100 ημέρες ασφάλισης τον προηγούμενο χρόνο ή 15μηνο και 200 ημέρες ασφάλισης όλες σε οικοδομικές εργασίες μέσα στα δύο ημερολογιακά έτη τα αμέσως προηγούμενα της αναγγελίας της ασθένειας η μέσα στο προηγούμενο της αναγγελίας 30μηνο, μη συνυπολογιζομένων όμως των ημερών που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του 30μήνου.

  Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από τις αποδοχές των 30 τελευταίων ημερών που έχει ο εργαζόμενος στο προηγούμενο έτος.

  Ειδικότερα για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης κάθε έτους μετά το τριήμερο του χρόνου αναμονής το ποσό του επιδόματος ασθένειας, είναι ίσο με το 50% του ημερήσιου επιδόματος ασθένειας της ασφαλιστικής κλάσης που καθορίζεται με βάση τις αποδοχές των τελευταίων ημερών του προηγούμενου έτους, με εξαίρεση τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους που παραμένουν στο 50% του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής τους κλάσης.

  Το ανώτατο όριο επιδότησης λόγω ασθενείας για την ίδια πάθηση ανέρχεται σε 720 ημέρες και για διαφορετικές παθήσεις μέσα στον ίδιο χρόνο σε 182 ημέρες, εφόσον υπάρχουν οι ανάλογες χρονικές προϋποθέσεις.

Η επιδότηση για την ίδια πάθηση ακολουθεί τα εξής στάδια:
  1. 182 ημέρες αν υπάρχουν οι απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις δηλαδή 120 ημέρες εργασίας μέσα στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή 15μηνο.


  2. Μετά τη συμπλήρωση των 182 ημερών και μέχρι 360 ημέρες πρέπει να υπάρχουν 300 ημέρες εργασίας μέσα στα δύο χρόνια τα αμέσως προηγούμενα της αναγγελίας της πάθησης ή στο 30μηνο.


  3. Μετά τη συμπλήρωση των 360 ημερών πρέπει να υπάρχουν οι αυξημένες προϋποθέσεις του άρθρου 28 παρ. 4 του ΑΝ. 1846/51 (συνταξιοδότηση αναπηρίας) για τη συνέχιση της επιδότησης μέχρι 720 ημέρες.


Δικαιολογητικά:
  • Βιβλιάρια υγείας (Ατομικό και Οικογενειακό)


  • Διακοπή εργασίας


  • Γνωμάτευση ανικανότητας του θεράποντα ιατρού/ Γνωμάτευση Υγ/κης Επιτροπής Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ