Οδηγός Ασφαλισμένου
Ασφάλιση
Παροχές
Συντάξεις
Κέντρο Ανακεφαλαίωσης (Κ.ΑΝ.)
Η Κοινωνική Μέριμνα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους Αναπήρους & τα 'Ατομα με Ειδικές Ανάγκες
 
Αρχική σελίδα / Οδηγός Ασφαλισμένου
  Το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας της χώρας, ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, υλοποιεί ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και των διαδικασιών του υιοθετώντας τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας, με στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη.
  Η ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. /Ο.Π.Σ.-Ι.Κ.Α.-.Ε.Τ.Α.Μ. αποτελεί τον κύριο άξονα της υλοποίησης του εκσυγχρονιστικού προγράμματος και καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών και διαδικασιών του Ιδρύματος.
  Δομικό στοιχείο του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. είναι η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, ο νέος μηχανισμός δήλωσης ασφαλιστικών στοιχείων που καταργεί τα ένσημα από 1/1/2002.
  Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στο σύστημα ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. από 1/1/2002 και αφορούν τους ασφαλισμένους συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω:
 1. Απογραφή ασφαλισμένων (άμεσων και έμμεσων) και ασφαλιστική ταυτότητα
  • Η απογραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., χωρίς την υποβολή αίτησης.
  • Ο ασφαλισμένος ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, επιδεικνύει έγκυρο αποδεικτικό των ατομικών του στοιχείων (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, πιστοποιητικό γέννησης κ.λ.π.), καταθέτει ένα απλό αντίγραφο αυτού και δηλώνει τον Α.Μ.Κ.Α. που διαθέτει καθώς και τον Α.Φ.Μ.(εάν είναι 18 ετών και άνω). Κατά την απογραφή ή μεταγενέστερα, ο ασφαλισμένος μπορεί να καταθέσει απλό αποδεικτικό στοιχείο για το IBAN τραπεζικού του λογαριασμού, στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος. Το ίδιο ισχύει για την κατάθεση αποδεικτικού στοιχείου για την ασφάλιση του σε άλλους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς ασφαλιστικούς φορείς.
  • Ασφαλιστική ταυτότητα, αποτελεί η βεβαίωση απογραφής με την οποία αποδίδεται στον νέο ασφαλισμένο ο αριθμός μητρώου Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Η βεβαίωση παραδίδεται άμεσα στον ασφαλισμένο.
  • Οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων τους.


  Οι ασφαλισμένοι που απογράφηκαν πριν την 4/2/2002, διατηρούν όλα τα μέχρι 31/12/2001 στοιχεία ασφάλισής τους, δηλαδή τα Δελτία Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών (ΔΑΤΕ), τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια Απασχολούμενου (ΑΒΑ), τα Ατομικά Δελτία Ασφάλισης (ΑΔΑ), τα Ατομικά Δελτία Εισφορών (ΑΔΕ), μέχρι να κληθούν να τα υποβάλλουν στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για συνολική ανακεφαλαίωση, καταχώριση και ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 2. Ασφαλιστική τακτοποίηση
  • Δήλωση στοιχείων ασφάλισης: Η δήλωση των στοιχείων ασφάλισης των εργαζομένων γίνεται μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), τις οποίες συντάσσει ο εργοδότης και υποβάλλει σε τακτές ημερομηνίες στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
   Με τις Α.Π.Δ. δηλώνονται: ο χρόνος απασχόλησης κάθε ασφαλιζομένου, οι αποδοχές, οι κλάδοι ασφάλισης και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.
  • Καταβολή των εισφορών: Η καταβολή των εισφορών πραγματοποιείται στα συμβεβλημένα με το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, χωρίς τη χορήγηση ενσήμων..

 3. Ατομικοί Λογαριασμοί Ασφαλισμένων - Ασφαλιστική ιστορία
  Οι ατομικοί λογαριασμοί των ασφαλισμένων τηρούνται ηλεκτρονικά και ενημερώνονται, μετά την μηχανογραφική επεξεργασία των Α.Π.Δ., με τις ημέρες εργασίας και τα λοιπά στοιχεία ασφάλισης που συνθέτουν την ασφαλιστική ιστορία (εργοδότης, κλάδοι ασφάλισης, αποδοχές κλπ).

 4. Απεικόνιση της ασφάλισης
  Η ασφαλιστική ιστορία που τηρείται ηλεκτρονικά δύναται να αντλείται πλέον απ' ευθείας από τους ασφαλισμένους μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης, που είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος (www.ika.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους και Συνταξιούχους).

 5. Ασφαλιστική ικανότητα
  Η ασφαλιστική ικανότητα κάθε δικαιούχου αποδίδεται από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και σε πραγματικό χρόνο ενημερώνεται το Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης που τηρείται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.. Η χειρόγραφη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας και η αποστολή ή επικόλληση αυτοκόλλητης ετικέτας "ασφαλιστικής ικανότητας" καταργήθηκε. Οι ασφαλισμένοι καθώς και τα έμμεσα μέλη τους που έχουν απογραφεί, θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας προς "ασφαλισμένους -συνταξιούχους για την ασφαλιστική ικανότητα", που είναι σε λειτουργία στο www.ika.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους και Συνταξιούχους..
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ