Οδηγός Ασφαλισμένου
Ασφάλιση
Παροχές
Συντάξεις
Κέντρο Ανακεφαλαίωσης (Κ.ΑΝ.)
Η Κοινωνική Μέριμνα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους Αναπήρους & τα 'Ατομα με Ειδικές Ανάγκες
 
Αρχική σελίδα / Οδηγός Ασφαλισμένου
  Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας της χώρας, ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, υλοποιεί ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και των διαδικασιών του υιοθετώντας τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας, με στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη.
  Η ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) αποτελεί τον κύριο άξονα της υλοποίησης του εκσυγχρονιστικού προγράμματος και καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών και διαδικασιών του Ιδρύματος.
  Δομικό στοιχείο του ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, ο νέος μηχανισμός δήλωσης ασφαλιστικών στοιχείων που καταργεί τα ένσημα από 1/1/2002.
  Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στο σύστημα ασφαλίσεως του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/1/2002 και αφορούν τους ασφαλισμένους συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω:
 1. Απογραφή ασφαλισμένων και ασφαλιστική ταυτότητα
  • Αρμόδιο υποκατάστημα απογραφής, είναι το Υποκατάστημα ή παράρτημα το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ασφαλιστική περιοχή του όποιου ανήκει η διεύθυνση του τόπου κατοικίας ή του τόπου απασχόλησης.
  • Σ' αυτό ο ασφαλισμένος καταθέτει συμπληρωμένο το έντυπο "Αίτηση Απογραφής Αμεσα Ασφαλισμένου" μαζί με τα σχετικά ανά περίπτωση δικαιολογητικά (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση εργοδότη, επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου πχ αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ και αποδεικτικό κατοικίας, βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ, φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στην οποία φαίνεται ο αριθμός IBAN και πρώτος δικαιούχος να είναι ο ασφαλισμένος, έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προκειμένου να χαρακτηριστεί ο ασφαλισμένος ως 'ΠΑΛΑΙΟΣ' ή 'ΝΕΟΣ').
  • Ασφαλιστική ταυτότητα, αποτελεί η βεβαίωση απογραφής με την οποία αποδίδεται στον νέο ασφαλισμένο ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Η βεβαίωση παραδίδεται άμεσα στον ασφαλισμένο.
  • Οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να γνωστοποιούν την οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων τους στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας.


  Οι ασφαλισμένοι που απογράφηκαν πριν την 4/2/2002, διατηρούν όλα τα μέχρι 31/12/2001 στοιχεία ασφάλισής τους, δηλαδή τα Δελτία Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών (ΔΑΤΕ), τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια Απασχολούμενου (ΑΒΑ), τα Ατομικά Δελτία Ασφάλισης (ΑΔΑ), τα Ατομικά Δελτία Εισφορών (ΑΔΕ), μέχρι να κληθούν να τα υποβάλλουν στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για συνολική ανακεφαλαίωση, καταχώριση και ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 2. Ασφαλιστική τακτοποίηση
  • Δήλωση στοιχείων ασφάλισης: Η δήλωση των στοιχείων ασφάλισης των εργαζομένων γίνεται μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), τις οποίες συντάσσει ο εργοδότης και υποβάλλει σε τακτές ημερομηνίες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
   Με τις ΑΠΔ δηλώνονται: ο χρόνος απασχόλησης κάθε ασφαλιζομένου, οι αποδοχές, οι κλάδοι ασφάλισης και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.
  • Καταβολή των εισφορών: Η καταβολή των εισφορών εξακολουθεί να γίνεται στα Υποκαταστήματα / Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στα συμβεβλημένα με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, με τη διαφορά ότι δεν χορηγούνται πλέον ένσημα.

 3. Ατομικοί Λογαριασμοί Ασφαλισμένων - Ασφαλιστική ιστορία
  Οι ατομικοί λογαριασμοί των ασφαλισμένων τηρούνται ηλεκτρονικά και ενημερώνονται, μετά την μηχανογραφική επεξεργασία των ΑΠΔ, με τις ημέρες εργασίας και τα λοιπά στοιχεία ασφάλισης που συνθέτουν την ασφαλιστική ιστορία (εργοδότης, κλάδοι ασφάλισης, αποδοχές κλπ).

 4. Απεικόνιση της ασφάλισης
  Η ασφαλιστική ιστορία που τηρείται ηλεκτρονικά δύναται να αντλείται πλέον απ'ευθείας από τους ασφαλισμένους μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισης.

 5. Ασφαλιστική ικανότητα
  Τον Σεπτέμβρη και τον Δεκέμβρη κάθε έτους αποστέλλεται στους ασφαλισμένους, που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την ανανέωση του βιβλιαρίου υγείας τους, "αυτοκόλλητη ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας".
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ