Διαδικασία Ασφάλισης
Ασφάλιση και Ασφαλιστική Προστασία
Εισφορές
Διαδικασία Ασφάλισης
Ασφαλιστική Ικανότητα - Βιβλιάριο Υγείας
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ)
Υποχρεώσεις Ασφαλισμένων
Προαιρετική Ασφάλιση
Προαιρετική Ασφάλιση Μακροχρόνια Ανέργων
Ειδικός Λογαριασμός Αυτασφάλισης
Προαιρετική Ασφάλιση Ομογενών
Επικουρική Ασφάλιση
Διακρατική Κοινωνική Ασφάλιση
Συμφωνία Κοιν. Ασφάλισης μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ
Αναγνώριση Χρόνου Στρατιωτικής Υπηρεσίας
 
Αρχική σελίδα / Οδηγός Ασφαλισμένου / Ασφάλιση / Διαδικασία Ασφάλισης
Απογραφή ασφαλισμένου

  Κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων, προκειμένου να του αποδοθεί ένας μοναδικός Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου.
  Για την απογραφή του ο ασφαλισμένος προσέρχεται σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πλην των αμοιβομένων με εργόσημο που εξακολουθούν να προσέρχονται για την απογραφή στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας ή του τόπου απασχόλησης). Στη συνέχεια συμπληρώνει έντυπο "Αίτηση Απογραφής Αμεσα Ασφαλισμένου" και το υποβάλει μαζί με τα σχετικά ανά περίπτωση δικαιολογητικά (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση εργοδότη, επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου πχ αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ και αποδεικτικό κατοικίας, βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ, φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στην οποία φαίνεται ο αριθμός IBAN και πρώτος δικαιούχος να είναι ο ασφαλισμένος, έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προκειμένου να χαρακτηριστεί ο ασφαλισμένος ως 'ΠΑΛΑΙΟΣ' ή 'ΝΕΟΣ').
  Η εγγραφή του ασφαλισμένου στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που τηρείται ηλεκτρονικά, γίνεται άμεσα με την καταχώρηση των στοιχείων της αίτησης και εκτυπώνεται από το σύστημα η «Βεβαίωση Απογραφής», που παραδίδεται άμεσα στον ασφαλισμένο.

Ασφαλιστική τακτοποίηση

  Κάθε εργοδότης που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται, για απασχόληση από 1/1/2002 να τηρεί, υποβάλλει και διαφυλάσσει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.).
  Δήλωση στοιχείων ασφάλισης: Η δήλωση των στοιχείων ασφάλισης των εργαζομένων γίνεται μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), τις οποίες συντάσσει ο εργοδότης και υποβάλλει σε τακτές ημερομηνίες στα αρμόδια Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ.
  Με τις ΑΠΔ δηλώνονται: o χρόνος απασχόλησης κάθε ασφαλιζομένου, οι αποδοχές, οι κλάδοι ασφάλισης και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. Η ασφαλιστική τακτοποίηση (ενημέρωση λογαριασμού) κάθε ασφαλισμένου ολοκληρώνεται με τη δήλωση των στοιχείων ασφάλισης μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και την επεξεργασία τους από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και δεν συναρτάται από την καταβολή των εισφορών.
  Καταβολή των εισφορών: Η καταβολή των εισφορών γίνεται από τον εργοδότη στα Υποκαταστήματα / Παραρτήματα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή στις συμβεβλημένες με το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Τράπεζες.

Ατομικοί Λογαριασμοί Ασφαλισμένων - Ασφαλιστική ιστορία

   Οι ατομικοί λογαριασμοί των ασφαλισμένων τηρούνται ηλεκτρονικά και ενημερώνονται, μετά την μηχανογραφική επεξεργασία των ΑΠΔ, με τις ημέρες εργασίας και τα λοιπά στοιχεία ασφάλισης που συνθέτουν την ασφαλιστική ιστορία (εργοδότης, κλάδοι ασφάλισης, αποδοχές κλπ).Απεικόνιση της ασφάλισης

   Η ασφαλιστική ιστορία που τηρείται ηλεκτρονικά απεικονίζεται στο «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης», που εκδίδεται για κάθε ένα ασφαλισμένο.Το έντυπο αυτό έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ και περιλαμβάνει στοιχεία απασχόλησης - ασφάλισης τριμήνου (απασχολούμενοι κοινών επιχειρήσεων) και τετραμήνου (οικοδόμοι). Για ειδικές κατηγορίες απασχολούμενων το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης περιλαμβάνει ετήσια στοιχεία απασχόλησης - ασφάλισης (φασόν, Θέαμα & ακρόαμα κ.λ.π).
  Ειδικότερα Το «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης», περιέχει:
 • Τα ατομικά στοιχεία του ασφαλισμένου (Αριθμό Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, ασφαλισμένος πριν ή μετά την 1/1/1993 δηλ. "νέος" ή "παλιός" ασφαλισμένος κλπ.).
 • Τα στοιχεία του εργοδότη.
 • Τον τύπο και το ύψος των αποδοχών του
 • Τον κωδικό του πακέτου καλύψεών του.
 • Κάθε "πακέτο καλύψεων" αντιστοιχεί σ' ένα ποσοστό εισφορών των κλάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, και των κλάδων ή Λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΕΕ). Σε κάθε ασφαλισμένο αντιστοιχεί ένα πακέτο καλύψεων ανάλογα με την ειδικότητά του και τη δραστηριότητα του εργοδότη.
   Π.χ.
  • ΚΩΔΙΚΟΣ: 101 (ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ)
  • ΚΩΔΙΚΟΣ: 102 (ΜΙΚΤΑ ΤΕΑΜ + Ε.Κ.)
  • ΚΩΔΙΚΟΣ: 105 (ΒΑΡΕΑ-ΤΕΑΜ)
 • Το σύνολο εισφορών
 • Τις ημέρες ασφάλισης
 • Τις ημέρες προσαύξησης και τις ημέρες αδείας (για οικοδόμους)
 • Τις ακυρώσεις ή μετατροπές ασφάλισης, καθώς και τις ημέρες ασφάλισης που περιλήφθηκαν σε Πράξεις Επιβολής Εισφορών.
  Το «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης», αποστέλλεται ατομικά για κάθε ασφαλισμένο σε μορφή προσωποποιημένης επιστολής στον εργοδότη του, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να του το παραδίδει.
  Το «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» θα αποστέλλεται στη διεύθυνση κατοικίας των ασφαλισμένων όταν ενημερωθούν τα μηχανογραφικά αρχεία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με τις διευθύνσεις τους.

  Το «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» των οικοδόμων αποστέλλεται εξ αρχής στη διεύθυνση κατοικίας τους.
  Σε περιπτώσεις οικοδόμων που η διεύθυνση κατοικίας μπορεί να μην είναι ορθή ή να έχει αλλάξει, τα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης που δεν παρελήφθησαν επιστρέφουν στα αρμόδια Υποκαταστήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και παραδίδονται στους οικοδόμους μαζί με το ενημερωτικό σημείωμα του ΕΛΔΕΟ.

  Σημείωση: Οι ασφαλισμένοι που απογράφηκαν πριν την 4/2/2002, διατηρούν όλα τα μέχρι 31/12/2001 στοιχεία ασφάλισής τους, δηλαδή τα Δελτία Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών (ΔΑΤΕ), τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια Απασχολούμενου (ΑΒΑ), τα Ατομικά Δελτία Ασφάλισης (ΑΔΑ), τα Ατομικά Δελτία Εισφορών (ΑΔΕ), τα Αποσπάσματα Ατομικού Ασφαλιστικού Λογαριασμού Απασχολουμένων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα, μέχρι να κληθούν να τα υποβάλλουν στις υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για συνολική ανακεφαλαίωση, καταχώριση και ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων του ΙΚΑ.


Ενημερωτικό σημείωμα για τον ΕΛΔΕΟ

  Για τους απασχολούμενους σε οικοδομοτεχνικές εργασίες εκτός του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης εκδίδεται κάθε ημερολογιακό τετράμηνο (Ιανουαρίου - Απριλίου, Μαΐου - Αυγούστου, Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου) Ενημερωτικό Σημείωμα για τον Ειδικό Λογαριασμό Δώρου εργατοτεχνιτών οικοδόμων (ΕΛΔΕΟ).
  Το παραπάνω ενημερωτικό σημείωμα για τον ΕΛΔΕΟ περιλαμβάνει τα έργα στα οποία απασχολήθηκαν, την χρονική περίοδο της απασχόλησης, το δικαιούμενο ποσό, το προηγούμενο οφειλόμενο ποσό, την τυχόν χορηγηθείσα προκαταβολή, το ποσό προς πληρωμή, τις κρατήσεις και το τελικό πληρωτέο ποσό και αποστέλλεται στο Υποκατάστημα/Παράρτημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ της κατοικίας των οικοδόμων απ' όπου θα παραλαμβάνεται κατά τις ημέρες πληρωμής του αδειοδώρου.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ