Διαδικασία Ασφάλισης
Ασφάλιση και Ασφαλιστική Προστασία
Εισφορές
Διαδικασία Ασφάλισης
Ασφαλιστική Ικανότητα - Βιβλιάριο Υγείας
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ)
Υποχρεώσεις Ασφαλισμένων
Προαιρετική Ασφάλιση
Προαιρετική Ασφάλιση Μακροχρόνια Ανέργων
Ειδικός Λογαριασμός Αυτασφάλισης
Προαιρετική Ασφάλιση Ομογενών
Επικουρική Ασφάλιση
Διακρατική Κοινωνική Ασφάλιση
Συμφωνία Κοιν. Ασφάλισης μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ
Αναγνώριση Χρόνου Στρατιωτικής Υπηρεσίας
 
Αρχική σελίδα / Οδηγός Ασφαλισμένου / Ασφάλιση / Διαδικασία Ασφάλισης
Απογραφή ασφαλισμένου

  Κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων, προκειμένου να του αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου.
  Η απογραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., χωρίς την υποβολή αίτησης.

  Ο ασφαλισμένος ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, επιδεικνύει έγκυρο αποδεικτικό των ατομικών του στοιχείων (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, πιστοποιητικό γέννησης κ.λ.π.), καταθέτει ένα απλό αντίγραφό αυτού και δηλώνει τον Α.Μ.Κ.Α. που διαθέτει καθώς και τον Α.Φ.Μ. (εάν είναι 18 ετών και άνω). Κατά την απογραφή ή μεταγενέστερα, ο ασφαλισμένος μπορεί να καταθέσει απλό αποδεικτικό στοιχείο για το IBAN τραπεζικού του λογαριασμού, στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος. Το ίδιο ισχύει για την κατάθεση αποδεικτικού στοιχείου για την ασφάλιση του σε άλλους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς ασφαλιστικούς φορείς.

  Η εγγραφή του ασφαλισμένου στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που τηρείται ηλεκτρονικά, γίνεται άμεσα με την καταχώρηση των στοιχείων της αίτησης και εκτυπώνεται από το σύστημα η "Βεβαίωση Απογραφής", η οποία παραδίδεται άμεσα στον ασφαλισμένο.


Ασφαλιστική τακτοποίηση

  Κάθε εργοδότης που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., υποχρεούται για απασχόληση από 1/1/2002 να τηρεί, υποβάλλει και διαφυλάσσει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.).
Δήλωση στοιχείων ασφάλισης: Η δήλωση των στοιχείων ασφάλισης των εργαζομένων γίνεται μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), τις οποίες συντάσσει και υποβάλλει ηλεκτρονικά ο εργοδότης σε τακτές προθεσμίες.

Με τις ΑΠΔ δηλώνονται: o χρόνος απασχόλησης κάθε ασφαλιζομένου, οι αποδοχές, οι κλάδοι ασφάλισης και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. Η ασφαλιστική τακτοποίηση (ενημέρωση λογαριασμού) κάθε ασφαλισμένου ολοκληρώνεται με τη δήλωση των στοιχείων ασφάλισης μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και την επεξεργασία τους από το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και δεν συναρτάται από την καταβολή των εισφορών.
Καταβολή των εισφορών: Η καταβολή των εισφορών γίνεται από τον εργοδότη στις συμβεβλημένες με το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Τράπεζες.

Ατομικοί Λογαριασμοί Ασφαλισμένων - Ασφαλιστική ιστορία

  Οι ατομικοί λογαριασμοί των ασφαλισμένων τηρούνται ηλεκτρονικά και ενημερώνονται, μετά την μηχανογραφική επεξεργασία των Α.Π.Δ., με τις ημέρες εργασίας και τα λοιπά στοιχεία ασφάλισης που συνθέτουν την ασφαλιστική ιστορία (εργοδότης, κλάδοι ασφάλισης, αποδοχές κλπ).

Απεικόνιση της ασφάλισης

   Η ασφαλιστική ιστορία που τηρείται ηλεκτρονικά απεικονίζεται στο "Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης" κάθε ασφαλισμένου. Για ειδικές κατηγορίες απασχολούμενων το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης περιλαμβάνει ετήσια στοιχεία απασχόλησης - ασφάλισης (Φασόν, Θέαμα & Ακρόαμα κ.λ.π).   Ειδικότερα Το «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης», περιέχει:
 • Τα ατομικά στοιχεία του ασφαλισμένου (Αριθμό Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, ασφαλισμένος πριν ή μετά την 1/1/1993 δηλ. "νέος" ή "παλιός" ασφαλισμένος κλπ.).
 • Τα στοιχεία του εργοδότη.
 • Τον τύπο και το ύψος των αποδοχών του
 • Τον κωδικό του πακέτου καλύψεών του. Κάθε "πακέτο καλύψεων" αντιστοιχεί σ' ένα ποσοστό εισφορών των κλάδων του ΙΚΑ-Ε.ΤΑ.Μ., Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και των κλάδων ή Λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Σε κάθε ασφαλισμένο αντιστοιχεί ένα πακέτο καλύψεων ανάλογα με την ειδικότητά του και τη δραστηριότητα του εργοδότη.

  • Π.χ.
  • ΚΩΔΙΚΟΣ: 101 (ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ)
  • ΚΩΔΙΚΟΣ: 102 (ΜΙΚΤΑ ΤΕΑΜ + Ε.Κ.)
  • ΚΩΔΙΚΟΣ: 105 (ΒΑΡΕΑ-ΤΕΑΜ)
 • Το σύνολο εισφορών
 • Τις ημέρες ασφάλισης
 • Τις ημέρες προσαύξησης και τις ημέρες αδείας (για οικοδόμους)
 • Τις ακυρώσεις ή μετατροπές ασφάλισης, καθώς και τις ημέρες ασφάλισης που περιλήφθηκαν σε Πράξεις Επιβολής Εισφορών.
  Η ασφαλιστική ιστορία που τηρείται ηλεκτρονικά δύναται να αντλείται πλέον απ' ευθείας από τους ασφαλισμένους μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης, που είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος (www.ika.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους και Συνταξιούχους).

  Σημείωση: Οι ασφαλισμένοι που απογράφηκαν πριν την 4/2/2002, διατηρούν όλα τα μέχρι 31/12/2001 στοιχεία ασφάλισής τους, δηλαδή τα Δελτία Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών (Δ.Α.Τ.Ε.), τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια Απασχολούμενου (Α.Β.Α.), τα Ατομικά Δελτία Ασφάλισης (Α.Δ.Α.), τα Ατομικά Δελτία Εισφορών (Α.Δ.Ε.), τα Αποσπάσματα Ατομικού Ασφαλιστικού Λογαριασμού Απασχολουμένων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα, μέχρι να κληθούν να τα υποβάλουν για συνολική ανακεφαλαίωση, καταχώριση και ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Ενημερωτικό σημείωμα για τον ΕΛΔΕΟ

  Για τους απασχολούμενους σε οικοδομοτεχνικές εργασίες εκτός του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης εκδίδεται κάθε ημερολογιακό τετράμηνο (Ιανουαρίου - Απριλίου, Μαΐου - Αυγούστου, Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου) Ενημερωτικό Σημείωμα για τον Ειδικό Λογαριασμό Δώρου εργατοτεχνιτών οικοδόμων (ΕΛΔΕΟ).
  Το παραπάνω ενημερωτικό σημείωμα για τον ΕΛΔΕΟ περιλαμβάνει τα έργα στα οποία απασχολήθηκαν, την χρονική περίοδο της απασχόλησης, το δικαιούμενο ποσό, το προηγούμενο οφειλόμενο ποσό, την τυχόν χορηγηθείσα προκαταβολή, το ποσό προς πληρωμή, τις κρατήσεις και το τελικό πληρωτέο ποσό και αποστέλλεται στο Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της κατοικίας των οικοδόμων απ' όπου θα παραλαμβάνεται κατά τις ημέρες πληρωμής του αδειοδώρου.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ