Επικουρική Ασφάλιση
Ασφάλιση και Ασφαλιστική Προστασία
Εισφορές
Διαδικασία Ασφάλισης
Ασφαλιστική Ικανότητα - Βιβλιάριο Υγείας
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ)
Υποχρεώσεις Ασφαλισμένων
Προαιρετική Ασφάλιση
Προαιρετική Ασφάλιση Μακροχρόνια Ανέργων
Ειδικός Λογαριασμός Αυτασφάλισης
Προαιρετική Ασφάλιση Ομογενών
Επικουρική Ασφάλιση
Διακρατική Κοινωνική Ασφάλιση
Συμφωνία Κοιν. Ασφάλισης μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ
Αναγνώριση Χρόνου Στρατιωτικής Υπηρεσίας
 
Αρχική σελίδα / Οδηγός Ασφαλισμένου / Ασφάλιση / Επικουρική Ασφάλιση
  Η επικουρική ασφάλιση δημιουργήθηκε για την αύξηση της κύριας σύνταξης του άμεσα ασφαλισμένου για την ίδια απασχόληση. Οι άμεσα ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αν δεν ανήκουν σε ιδιαίτερο κλαδικό Επικουρικό Ταμείο από 1/2/1983 υπάγονται στην ασφάλιση του κλάδου ΕΤΕΑΜ (τέως ΙΚΑ-ΤΕΑΜ).

  Τι πρέπει να γνωρίζετε:


  • Ο άμεσα ασφαλισμένος του κλάδου ΕΤΕΑΜ που σταματά την εργασία του, έχει δικαίωμα να συνεχίσει την ασφάλισή του προαιρετικά, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις (βλέπε "Προαιρετική Ασφάλιση").


  • Εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ:

  • α. οι συνταξιούχοι οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από άμεσο δικαίωμα.
    β. οι συνταξιούχοι φορέα ή κλάδου επικουρικής ασφάλισης από άμεσο δικαίωμα.
    γ. τα πρόσωπα τα οποία είτε λόγω παράλληλης κύριας ασφάλισής τους είτε λόγω πολλαπλής απασχόλησής τους υπάγονται υποχρεωτικά για την ίδια απασχόληση στην ασφάλιση και άλλου Επικουρικού Ταμείου.

  ΙΚΑ ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ είναι ο κλάδος που εντάχθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ονομάσθηκε ΙΚΑ ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ με σκοπό την πρόσθετη επικουρική ασφάλιση από 1/4/98 του τακτικού προσωπικού των ΝΠΔΔ ή οργανισμών που συνταξιοδοτούνται από οργανισμό κύριας ασφάλισης με τις ειδικές περί δημοσίων υπαλλήλων διατάξεις και δεν υπάγονται για την αυτή απασχόληση στην ασφάλιση άλλου επικουρικού φορέα


  Πίνακας συγχ/νων στο ΕΤΕΑΜ και ΙΚΑ ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ επικουρικών ταμείων

Α. ΕΤΕΑΜ (τέως ΙΚΑ-ΤΕΑΜ)
ΣΥΓΧ/ΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
τ. ΤΕΑΜ 1/8/1983 Ν. 1358/83 ('Αρθρο 6)
(ΦΕΚ 64/24-5-83 τ.Α΄)
ΤΕΕΑΜΒΚ (ΒΙΟΜΗΧ.ΚΑΠΝΟΥ) 1/6/1983 Π.Δ. 151183
(ΦΕΚ 62/18.5.83 Τ.Α΄)
ΤΕΑΥΚΕ (ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 1/6/1983 Π.Δ. 151/83
(ΦΕΚ 62/18.5.83 Τ.Α΄)
ΤΕΑΜΠΕΟ 1/6/1983 Π.Δ. 151/83
(ΦΕΚ 62/18-.5-83 Τ.Α΄)
ΤΕΑΥΚΚ (ΚΟΜΜΩΤΩΝ) 1/6/1984 Π.Δ. 166/84
(ΦΕΚ 55/84 Τ..Α΄)
ΤΕΑΕΥ (ΥΑΛΟΥΡΓΩΝ) 1/4/1985 Π.Δ. 167/85
(ΦΕΚ 58/29-3-85 Τ.Α΄)
ΤΕΑΜΚ (ΚΛΩΣΤ/ΓΩΝ) 1/1/1987 ΠΔ. 410/19-11-86
(ΦΕΚ 193/86 Τ.Α')
ΤΕΑΜΕΖ 1/1/1987 ΠΔ. 422/8-12-86
(ΦΕΚ 199/86 Τ.Α')
ΤΕΑΠΕΕΣ (ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ) 1/9/1992 Π.Δ. 283/19-8-92
(ΦΕΚ 145/92 Τ.Α)
ΤΕΑΕΥΔΕ (ΔΕΡΜΑΤΟΣ) 1/9/1992 ΠΔ. 282/19-8-92
(ΦΕΚ 145/92 Τ.Α')
ΕΤΑΚΕΚ (ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ) 1/9/1992 Π.Δ. 284/19-8-92
(ΦΕΚ 145/92 ι.Α')
ΤΕΑΠΟΕΑΣ& ΥΓΚΤΙΛ 17/3/1993 ΠΔ.73/93
(ΦΕΚ 32/17 3-93 Τ.Α')
ΤΕΑΠΕΛ (ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ) 6/9/1995 N.2335J'95('Αρθρο 1)
(ΦΕΚ 185/95 τ.Α')
ΤΕΑΕΔΞΕ (ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ) 12/7/1996 Π.Δ. 200/96
(ΦΕΚ 159/96 Τ.A')
ΕΤΕΜ (ΜΕΤΑΛΛΟΥ) 1/3/1999 Ν. 2676/99('Αρθρο 25)
(ΦΕΚ 1/5-1-99 Τ.Α')
ΤΕΑΕΥΕΕΟ (ΣΥΝΔΙΚ.ΕΠΑΓΓ. ΟΡΓΑΝ.) 1/5/1999 Ν.2676/39('Αρθρo 26)
(ΦΕΚ 1/5-1-99 τ.Α')
ΤΕΑΠΑΕΛ 1/5/2001 Π.Δ. 82/6-4-2001
(ΦΕΚ 66/2001 τ.Α')
ΤΕΑΠΑΕ 1/4/2004 Π.Δ. 34/6-2-2004
(ΦΕΚ 29/2004 τ.Α')
ΤΕΑΠΕΤΕ
(υπαγωγή ασφ/νων & συνταξιούχων)
18/4/2006 Ν. 3455/06
(ΦΕΚ 84/18-4-06 τ.Α')


Β. ΙΚΑ ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ (τέως ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ)
ΣΥΓΧ/ΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ τ.ΤΑΜΕlΟΥ ΕΠΙΚ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΟΣ Ε.ΒΕ.Β.Ε.Κ 18/3/1988 N.1759/89( 'Aρθρο 29 παρ. 10)
(ΦΕΚ 50/18-3-88 ι.Α')
ΤΕΑΥΕΟΚ( ΚΑΠΝΟΥ )-ΕΤΕΑΜ 1/11/1994 Π.Δ. 329/94
(ΦΕΚ 175/24-10-94 τ.Α')
ΟΛΠ - ΟΛΘ Α.Ε 1/5/1999 Ν. 26881/99( 'Aρθρο δέκατο έκτο)
(ΦΕΚ 40 /1-3-99 ι.Α')
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ