Ποσοστά Ασφαλίστρων
Υποχρεώσεις
Απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών
Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη
Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπρ/νου Προσωπικού
Δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης Εργαζομένου
Παρακράτηση
και Πληρωμή Ασφαλιστικών Εισφορών
Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης
Τήρηση Αντιγράφου ΑΠΔ
Απεικόνιση της Ασφάλισης
Βεβαίωση Εργοδότη
Διευκόλυνση των Οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Συνέπειες μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων
Υπηρεσίες Είσπραξης Καθυστερούμενων Εισφορών
Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Ποσοστά Ασφαλίστρων Υπολογισμός Εισφορών
 
Αρχική σελίδα / Οδηγός Εργοδότη / Ποσοστά Ασφαλίστρων
Τρόπος υπολογισμού εισφορών
Αποτίμηση Παροχών σε Είδος έτους 2012
Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών έτους 2012 (παλαιοί ασφαλισμένοι)
Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών έτους 2012 (νέοι ασφαλισμένοι)
Αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές. Ασφάλιση βάσει τεκμαρτών ημερομισθίων
Πίνακας Κατάταξης σε Ασφαλιστικές Κλάσεις και Τεκμαρτά Ημερομίσθια έτους 2012
Υπολογισμός εισφορών των κατ΄οίκον απασχολουμένων σε ένα εργοδότη, που ασφαλίζονται επί του 50% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη από 1/1/2008 έως 31/12/2011
Υπολογισμός ημερησίων εισφορών των λοιπών προσώπων απασχολουμένων με ημερήσια απασχόληση κατ' οίκον ενός εργοδότη και ασφαλιζομένων, επί του 50% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη από 1/1/2008 - 31/12/2011
Υπολογισμός ημερησίων εισφορών των λοιπών προσώπων των απασχολουμένων με ημερήσια απασχόληση κατ' οίκον περισσότερων του ενός εργοδοτών και ασφαλιζομένων, επί του 50% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη από 1/1/2008 - 31/12/2011
Υπολογισμός εισφορών των κατ΄οίκον απασχολουμένων σε ένα εργοδότη, που ασφαλίζονται επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη από 1/1/2008 - 31/12/2011
Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς
Πίνακες Επιδότησης Εργατικής Εισφοράς 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 (Α' Εξάμηνο)
Μείωση εργοδοτικής εισφοράς κλάδου Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 2%
Αποπληρωμή από τον Ο.Α.Ε.Δ. στους εργοδότες Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων (Λ.Α.Ε.Κ. - 0,45%)
Ποσοστά Ασφαλίστρων και Πίνακες Αποδοχών
Πίνακας Ποσοστών Ασφαλίστρων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατα Κλάδο Ασφάλισης
Πίνακας Κατώτατων Ορίων Ημερομισθίων Εργατοτεχνιτών (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 (Α' Εξάμηνο)
Πίνακας Κατώτατων Ορίων Μισθών Υπαλλήλων (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 (Α' Εξάμηνο)
Πίνακας Ποσοστών Ασφαλίστρων Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων
Πίνακας Αποδοχών 2009 Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και των Συναφών Κλάδων
Σημειώσεις
 Επιστροφή |  Κορυφή
Τρόπος υπολογισμού εισφορών.
  Οι εισφορές υπολογίζονται επί των πραγματικών ακαθαρίστων αποδοχών των εργαζομένων (σε χρήμα και σε είδος). Οι αποδοχές αυτές δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερες των νομίμων δηλ. αυτών που προβλέπονται κάθε φορά από τις κατά κλάδο συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012
1. Για ένα γεύμα 4,80€
2. Για πλήρη τροφή 9,60€
3. Για κατοικία (μηνιαία) 75,40€
4. Για πλήρη τροφή και κατοικία (μηνιαία) 301,50€

  Ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται ποσοστιαία με τα κατά περίπτωση ισχύοντα ασφάλιστρα.
  Κατά τον υπολογισμό των εισφορών αυτές στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο λεπτό του ΕΥΡΩ. Ποσά μέχρι μισό λεπτό παραλείπονται, ενώ ποσά μισού και πλέον λεπτού στρογγυλοποιούνται στο επόμενο λεπτό.
 Επιστροφή |  Κορυφή
Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών έτους 2012 (παλαιοί ασφαλισμένοι)
  Το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών των παλαιών ασφαλισμένων, πέραν του οποίου δεν υπολογίζονται εισφορές, παραμένει για το έτος 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012) όπως είχε διαμορφωθεί στις 31/12/2011, δηλαδή για εικοσιπέντε (25) ημέρες ασφάλισης παραμένει σε 2.432,25 € (97,29 € x 25). Για περισσότερες ή λιγότερες από εικοσιπέντε (25) ημέρες ασφάλισης κατά μήνα το όριο αυξομειώνεται ανάλογα. Παλαιοί ασφαλισμένοι είναι όσοι έχουν υπαχθεί στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (πλην ΟΓΑ) μέχρι 31/12/1992.
  Ανώτατα όρια προηγούμενων ετών (για 25 ημέρες ασφάλισης κατά μήνα)
  2002 (01/01/2002 - 31/12/2002): 1.884,75€
  2003 (01/01/2003 - 31/12/2003): 1.960,25€
  2004 (01/01/2004 - 31/12/2004): 2.058,25€
  2005 (01/01/2005 - 31/12/2005): 2.140,50€
  2006 (01/01/2006 - 31/12/2006): 2.226,00€
  2007 (01/01/2007 - 31/12/2007): 2.315,00€
  2008 (01/01/2008 - 30/09/2008): 2.384,50€
  2008 (01/10/2008 - 31/12/2008): 2.432,25€
  2009 (01/01/2009 - 31/12/2009): 2.432,25€
  2010 (01/01/2010 - 31/12/2010): 2.432,25€
  2011 (01/01/2011 - 31/12/2011): 2.432,25€
 Επιστροφή |  Κορυφή
Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών έτους 2012 (νέοι ασφαλισμένοι)
  Με το νόμο 3232/04 (άρθρο 13 παρ. 1) θεσπίσθηκε από 1/2/2004 ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών των νέων ασφαλισμένων, πέραν του οποίου δεν υπολογίζονται εισφορές. Νέοι ασφαλισμένοι θεωρούνται όσοι υπήχθησαν για πρώτη φορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης από 1/1/1993 και μετά.
  Το εν λόγω ποσό για τη χρονική περίοδο από 01/01/2012 - 31/12/2012 παραμένει όπως είχε διαμορφωθεί στις 31/12/2011, δηλ. 5.543,55 ευρώ μηνιαίως και είναι ανεξάρτητο από τις ημέρες ασφάλισης του αντίστοιχου μήνα.
  Το ποσό αυτό αποτελεί ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών και για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) καθώς και για το επίδομα αδείας, τα οποία, όπως είναι γνωστό, υπόκεινται αυτοτελώς σε εισφορές (εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 50/04)
  Οι διαφορές εισφορών, που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή, από 1/1/2008, του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών των νέων ασφαλισμένων, πρέπει να καταχωρηθούν το αργότερο στην Α.Π.Δ., που περιλαμβάνει την μισθολογική περίοδο του Ιουλίου 2008 και να καταβληθούν μέχρι 29/8/2008 (Γεν. έγγραφο. Α40/20/13-6-08), αλλιώς θα επιβάλλονται οι αντίστοιχες κυρώσεις.

  Ανώτατα όρια προηγούμενων ετών (ανεξαρτήτως αριθμού ημερών ασφάλισης κατά μήνα)
  2004 (01/02/2004 - 31/12/2004): 4.693,52€
  2005 (01/01/2005 - 31/12/2005): 4.881,26€
  2006 (01/01/2006 - 31/12/2006): 5.076,51€
  2007 (01/01/2007 - 31/12/2007): 5.279,57€
  2008 (01/01/2008 - 30/09/2008): 5.437,96€
  2008 (01/10/2008 - 31/12/2008): 5.543,55€
  2009 (01/01/2009 - 31/12/2009): 5.543,55€
  2010 (01/01/2010 - 31/12/2010): 5.543,55€
  2011 (01/01/2011 - 31/12/2011): 5.543,55€

 Επιστροφή |  Κορυφή
Αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές (δηλαδή είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει με ποσοστά, κατ' αποκοπή, με προμήθειες, με φιλοδωρήματα κλπ). Ασφάλιση βάσει τεκμαρτών ημερομισθίων
  Κατ' εξαίρεση οι εισφορές δεν υπολογίζονται επί των πραγματικών αποδοχών για ορισμένες κατηγορίες μισθωτών που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές (π.χ. σερβιτόροι, κουρείς, κομμωτές, οδηγοί ταξί, πλασιέ κλπ). Οι μισθωτοί αυτοί κατατάσσονται κάθε χρόνο σε ασφαλιστικές κλάσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι εισφορές υπολογίζονται επί των τεκμαρτών αποδοχών των κλάσεων της κατάταξης, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά.
  Η κατάταξη αυτή δεν ισχύει για τους εν λόγω μισθωτούς στην περίπτωση που:
 • Αμείβονται αποκλειστικά και μόνο με σταθερές αποδοχές, οι οποίες όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερες των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Γενικής και Ειδικής) για κανονική απασχόληση.
 • Αμείβονται με σταθερές αποδοχές και ποσοστά, φιλοδωρήματα κλπ και οι σταθερές αποδοχές υπερβαίνουν τις τεκμαρτές αποδοχές της κλάσης κατάταξής τους. Σε αυτή την περίπτωση ασφαλίζονται επί σταθερών αποδοχών (άρθρο 18 παρ. 6 του Κ.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

  01/01/2012 - 31/12/2012
  ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΛΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Τ.Η.
Α. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (άνευ μουσικών οργάνων),
ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (άνευ μουσικών οργάνων),
ΚΑΦΕΝΕΙΑ, ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ,
ΚΑΦΕΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ,
ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ (θεάτρων, κιν/φων, μεγάρων, χοροδιδασκαλείων),
ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ, ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ,
ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΑ, ΟΙΝΟΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΑ,
ΟΥΖΕΡΙ, ΚΡΕΠΕΡΙΕΣ, ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ, ΣΠΑΓΓΕΤΕΡΙΕΣ,
ΤΑΒΕΡΝΕΣ (όχι κοσμικές),
ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ.
   
  Μαιτρ 17 57,83€
  Αρχισερβιτόροι 17 57,83€
  Σερβιτόροι 15 51,11€
  Μπάρμαν 15 51,11€
  Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν
(ανεξαρτήτως ηλικίας και χρόνου προϋπηρεσίας)
13 44,06€
  Ντισκ τζόκεϋ 14 47,82€
Β. ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (με μουσικά όργανα),
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (με μουσικά όργανα),
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ (χορευτικά, κοσμικές ταβέρνες, καμπαρέ, καφωδεία χορευτικά ή μουσικά, ντισκοτέκ, μπουάτ),
ΠΑΜΠ, ΠΙΑΝΟ-ΜΠΑΡ, ΜΠΑΡ, ΝΤΙΣΚΟ-ΜΠΑΡ,
ΝΑΪΤ-ΚΛΑΜΠ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ κ.λπ.
   
  Μαιτρ 18 61,10€
  Αρχισερβιτόροι 18 61,10€
  Σερβιτόροι 16 54,60€
  Μπάρμαν 16 54,60€
  Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν
(ανεξαρτήτως ηλικίας και χρόνου προϋπηρεσίας)
14 47,82€
  Ντισκ τζόκεϋ 15 51,11€
  Μουσικοί α 15 51,11€
  Μουσικοί β 14 47,82€
  Αρτίστες άσματος 22 73,60€
  Αρτίστες χορού 22 73,60€
  Διερμηνείς 13 44,06€
  Θυρωροί 13 44,06€
  Ιματιοφύλακες 13 44,06€
  Καθαρίστριες 12 40,45€
Γ. ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ - ΜΙΚΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΟΥΡΕΙΑ - ΜΙΚΤΑ ΚΟΥΡΕΙΑ    
  Κομμωτές - Κουρείς 11 37,13€
  Μανικιουρίστριες - Πεντικιουρίστριες 10 34,69€
  Βοηθοί (ανεξαρτήτως ηλικίας και χρόνου προϋπηρεσίας) 10 34,69€
Δ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ - ΠΛΑΣΙΕ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ    
  Παραγωγοί - Πλασιέ - Περιοδεύοντες Πωλητές 14 47,82€
  Εισπράκτορες γενικά 13 44,06€
Ε. ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΑΞΙ)    
  Με αλλαγή (Μονοβάρδια) 10 34,69€
  Χωρίς αλλαγή (Διπλοβάρδια) 11 37,13€
  Οδηγοί φορτοταξί 10 34,69€
ΣΤ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ    
  Αχθοφόροι πάσης φύσεως 10 34,69€
Ζ. ΛΟΥΤΡΑ    
  Υπάλληλοι λουτρών γενικά 10 34,69€
Η. ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑ    
  Ανδρες - Γυναίκες 10 34,69€
Θ. ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΑ    
  Στιλβωτές - Βαφείς 10 34,69€
Ι. ΝΑΟΙ    
  Νεωκόροι - Καθαρίστριες 10 34,69€
ΙΑ. ΚΙΝ/ΦΟΙ - ΘΕΑΤΡΑ - ΒΑΡΙΕΤΕ    
  Ταξιθέτες 10 34,69€
ΙΒ. ΦΩΤΟΚΙΝΗΣΙΟΓΡΑΦΟΙ εργαζόμενοι για λογαριασμό φωτογραφείων 10 34,69€

  Για το έτος 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012) η κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και τα ποσά των αντίστοιχων τεκμαρτών ημερομισθίων παραμένουν όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31/12/2011 (ΕΓΚ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 11/2012)
 Επιστροφή |  Κορυφή
Υπολογισμός εισφορών των κατ΄οίκον απασχολουμένων σε ένα εργοδότη, που ασφαλίζονται επί του 50% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη:
  Οι ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω προσώπων υπολογίζονται επί του 25πλασίου του κάθε φορά ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, μειωμένου κατά 50%.
  Αυτό (το 50% του ΗΑΕ), ανεξάρτητα από τις καταβαλλόμενες αποδοχές, θεωρείται ως βάση υπολογισμού των εισφορών, στο οποίο γίνεται η στρογγυλοποίηση των δεκαδικών ψηφίων του Ευρώ, όταν αυτό απαιτείται, δηλαδή όταν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο του Η.Α.Ε. είναι περιττός αριθμός (1, 3, 5, 7, 9).

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008 (Μηνιαίες Εισφορές)
  Από 1/1-31/8/08 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 30,40€
  Επομένως:
  30,40:2=15,20
  15,20Χ25=380
  380Χ35,40%=134,52€ σύνολο μηνιαίων εισφορών
  Αυτό επιμερίζεται ως εξής:
  α)για τον εργοδότη 84,28€ (380 Χ 22,18%)
  β)για τον ασφ/νο 50,24€ (380 Χ 13,22%)

Από 1/9/2008 έως 30/4/2009 (Μηνιαίες Εισφορές)
  Από 1/9/08-30/4/09 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 31,32€
  Επομένως:
  31,32:2=15,66
  15,66Χ25=391,50
  391,50Χ35,40%=138,591€ σύνολο μηνιαίων εισφορών το οποίο στρογγυλοποιείται σε 138,59€.
  Αυτό επιμερίζεται ως εξής:
  α)για τον εργοδότη 86,83€ (391,50 Χ 22,18%)
  β)για τον ασφαλισμένο 51,76€ (391,50 Χ 13,22%)

Από 1/5/2009 έως 30/6/2011 (Μηνιαίες Εισφορές)
  Από 1/5/2009-30/6/2011 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 33,04€
  Επομένως:
  33,04:2=16,52
  16,52Χ25=413
  413Χ35,40%=146,202€ σύνολο μηνιαίων εισφορών το οποίο στρογγυλοποιείται σε 146,20€.
  Αυτό επιμερίζεται ως εξής:
  α)για τον εργοδότη 91,60€ (413 Χ 22,18%)
  β)για τον ασφαλισμένο 54,60€ (413 Χ 13,22%)

Από 1/7/2011 έως 31/12/2011 (Μηνιαίες Εισφορές)
  Από 1/7/2011-31/12/2011 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 33,57€
  Επομένως:
  33,57:2=16,785€ το οποίο στρογγυλοποιείται σε 16,79€
  16,79Χ25=419,75€
  419,75Χ35,40%=148,591€ σύνολο μηνιαίων εισφορών το οποίο στρογγυλοποιείται σε 148,59€.
  Αυτό επιμερίζεται ως εξής:
  α)για τον εργοδότη 93,10€ (419,75 Χ 22,18%)
  β)για τον ασφαλισμένο 55,49€ (419,75 Χ 13,22%)

Υπολογισμός ημερησίων εισφορών των λοιπών προσώπων απασχολουμένων με ημερήσια απασχόληση κατ' οίκον ενός εργοδότη και ασφαλιζομένων, επί του 50% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη:

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008 (Ημερήσιες Εισφορές)
  Από 1/1-31/8/08 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 30,40€
  Επομένως:
  30,40:2=15,20
  15,20Χ35,40%=5,38€
  Η ως άνω ημερήσια εισφορά επιμερίζεται ως εξής:
  α)για τον εργοδότη 3,37€ (15,20 Χ 22,18%)
  β)για τον ασφ/νο 2,01€ (15,20 Χ 13,22%)

Από 1/9/2008 έως 30/4/2009 (Ημερήσιες Εισφορές)
  Από 1/9/08-30/4/09 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 31,32€
  Επομένως:
  31,32:2=15,66
  15,66Χ35,40%=5,54€
  Η ως άνω ημερήσια εισφορά στρογγυλοποιείται σε 5,54€ και επιμερίζεται ως εξής:
  α)για τον εργοδότη 3,47€ (15,66 Χ 22,18%)
  β)για τον ασφαλισμένο 2,07€ (15,66 Χ 13,22%)

Από 1/5/2009 έως 30/6/2011 (Ημερήσιες Εισφορές)
  Από 1/5/2009-30/6/2011 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 33,04€
  Επομένως:
  33,04:2=16,52
  16,52Χ35,40%=5,85€
  Η ως άνω ημερήσια εισφορά στρογγυλοποιείται σε 5,85€ και επιμερίζεται ως εξής:
  α)για τον εργοδότη 3,67€ (16,52 Χ 22,18%)
  β)για τον ασφαλισμένο 2,18€ (16,52 Χ 13,22%).

Από 1/7/2011 έως 31/12/2011 (Ημερήσιες Εισφορές)
  Από 1/7/2011-31/12/2011 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 33,57€
  Επομένως:
  33,57:2=16,79€
  16,79Χ35,40=5,94€
  Αυτό επιμερίζεται ως εξής:
  α)για τον εργοδότη 3,72€ (16,79 Χ 22,18%)
  β)για τον ασφαλισμένο 2,22€ (16,79 Χ 13,22%)

Υπολογισμός ημερησίων εισφορών των λοιπών προσώπων των απασχολουμένων με ημερήσια απασχόληση κατ' οίκον περισσότερων του ενός εργοδοτών και ασφαλιζομένων, επί του 50% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη:

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008 (Ημερήσιες Εισφορές)
  Από 1/1-31/8/08 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 30,40€
  Επομένως:
  30,40:2=15,20
  15,20Χ35,40%=5,38€

Από 1/9/2008 έως 30/4/2009 (Ημερήσιες Εισφορές)
  Από 1/9/08-30/4/09 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 31,32€
  Επομένως:
  31,32:2=15,66
  15,66Χ35,40%=5,54€

Από 1/5/2009 έως 30/6/2011 (Ημερήσιες Εισφορές)
  Από 1/5/2009-30/6/2011 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 33,04€
  Επομένως:
  33,04:2=16,52
  16,52Χ35,40%=5,85€

Από 1/7/2011 έως 31/12/2011 (Ημερήσιες Εισφορές)
  Από 1/7/2011-31/12/2011 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 33,57€
  Επομένως:
  33,57:2=16,79€
  16,79Χ35,40=5,94€

  Οι ανωτέρω εισφορές καταβάλλονται στο σύνολό τους από τους ίδιους τους ασφαλισμένους.

Υπολογισμός εισφορών των κατ΄οίκον απασχολουμένων σε ένα εργοδότη, που ασφαλίζονται επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη:
  Η ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων γίνεται επί του 25πλασίου του κάθε φορά ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
  Το ΗΑΕ, ανεξάρτητα από τις καταβαλλόμενες αποδοχές, θεωρείται ως βάση υπολογισμού των εισφορών, στο οποίο γίνεται η στρογγυλοποίηση των δεκαδικών ψηφίων του Ευρώ, όταν απαιτείται, δηλαδή όταν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο του Η.Α.Ε. είναι περιττός αριθμός (1, 3, 5, 7, 9).

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008 (Μηνιαίες Εισφορές)
  Από 1/1-31/8/08 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 30,40€
  Επομένως:
  30,40Χ25=760
  760Χ35,40%=269,04€ σύνολο μηνιαίων εισφορών
  Αυτό επιμερίζεται ως εξής:
  α)για τον εργοδότη 168,57€ (760 Χ 22,18%)
  β) για τον ασφ/νο 100,47€ (760 Χ 13,22%)

Από 1/9/2008 έως 30/4/2009 (Μηνιαίες Εισφορές)
  Από 1/9/08-30/4/09 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 31,32€
  Επομένως:
  31,32Χ25=783
  783Χ35,40%=227,182€ σύνολο μηνιαίων εισφορών το οποίο στρογγυλοποιείται σε 277,18€
  Αυτό επιμερίζεται ως εξής:
  α)για τον εργοδότη 173,67€ (783 Χ 22,18%)
  β)για τον ασφαλισμένο 103,51€ (783 Χ 13,22%)

Από 1/5/2009 έως 30/6/2011 (Μηνιαίες Εισφορές)
  Από 1/5/2009-30/6/2011 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 33,04€
  Επομένως:
  33,04Χ25=826
  826Χ35,40%=292,404€ σύνολο μηνιαίων εισφορών το οποίο στρογγυλοποιείται σε 292,40€
  Αυτό επιμερίζεται ως εξής:
  α)για τον εργοδότη 183,20€ (826 Χ 22,18%)
  β)για τον ασφαλισμένο 109,20€ (826 Χ 13,22%)

Από 1/7/2011 έως 31/12/2011 (Μηνιαίες Εισφορές)
  Από 1/7/2011-31/12/2011 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 33,57€
  Επομένως:
  33,57Χ25=839,25€
  839,25Χ35,40%=297,10€
  Αυτό επιμερίζεται ως εξής:
  α)για τον εργοδότη 186,15€ (839,25 Χ 22,18%)
  β)για τον ασφαλισμένο 110,95€ (839,25 Χ 13,22%)

 Επιστροφή |  Κορυφή
Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς (Ε.Ε.Ε.).
  Στους εργαζόμενους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο Σύνταξης και αμείβονται με το εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιδομάτων οικογενειακών βαρών και χρόνου υπηρεσίας, δε γίνεται, από 01/09/2000, από τους εργοδότες τους παρακράτηση της εργατικής εισφοράς τους για τον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 14 του Ν. 2837/2000). Η επιδότηση, δηλαδή, είναι ίση με το ποσό της εισφοράς του ασφαλισμένου για τον κλάδο Σύνταξης (6,67%), υπολογισμένου επί του βασικού ημερομισθίου για τους ημερομίσθιους και του βασικού μισθού για τους μισθωτούς (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένα επίδομα που προσαυξάνει τις αποδοχές αυτές).
  Ο τρόπος ασφάλισης των δικαιούχων εργαζομένων παραμένει ο ίδιος για το συνολικό ύψος των εισφορών (συμπεριλαμβανομένης και της εργατικής εισφοράς του κλάδου Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Το ποσό της Επιδότησης της Εργατικής Εισφοράς καταχωρείται στο πεδίο 43 της ΑΠΔ.
  Από το μέτρο αυτό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, οι απασχολούμενοι σε οικοδομικές εργασίες, οι ασφαλιζόμενοι με τεκμαρτά ημερομίσθια, οι αμειβόμενοι βάσει Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας καθώς και οι ασφαλιζόμενοι με ειδικές διατάξεις (φορτοεκφορτωτές, πωλητές λαϊκών τεχνών, φασόν, συμβάσεις έργου κλπ.).


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
01/01/2008 - 30/6/2011


ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΓΑΜΟΙ
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε
(ανά ημέρα εργασίας)
Χωρίς προϋπηρεσία   6,67%  
Από 1/1/2008 30,40€   2,03€
Από 1/9/2008 31,32€   2,09€
Από 1/5/2009 33,04€   2,20€
Από 1/7/2011-30/6/2012 33,57€   2,24€
Με 1 τριετία      
Από 1/1/2008 31,52€   2,03€
Από 1/9/2008 32,47€   2,09€
Από 1/5/2009 34,25€   2,20€
Από 1/7/2011-30/6/2012 34,80€   2,24€
Με 2 τριετίες      
Από 1/1/2008 33,03€   2,03€
Από 1/9/2008 34,02€   2,09€
Από 1/5/2009 35,89€   2,20€
Από 1/7/2011-30/6/2012 36,46€   2,24€
Με 3 τριετίες      
Από 1/1/2008 34,52€   2,03€
Από 1/9/2008 35,56€   2,09€
Από 1/5/2009 37,51€   2,20€
Από 1/7/2011-30/6/2012 38,11€   2,24€
Με 4 τριετίες      
Από 1/1/2008 36,03€   2,03€
Από 1/9/2008 37,11€   2,09€
Από 1/5/2009 39,15€   2,20€
Από 1/7/2011-30/6/2012 39,78€   2,24€
Με 5 τριετίες      
Από 1/1/2008 37,53€   2,03€
Από 1/9/2008 38,66€   2,09€
Από 1/5/2009 40,78€   2,20€
Από 1/7/2011-30/6/2012 41,43€   2,24€
Με 6 τριετίες      
Από 1/1/2008 39,05€   2,03€
Από 1/9/2008 40,22€   2,09€
Από 1/5/2009 42,43€   2,20€
Από 1/7/2011-30/6/2012 43,11€   2,24€

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΓΓΑΜΟΙ
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε
(ανά ημέρα εργασίας)
Χωρίς προϋπηρεσία   6,67%  
Από 1/1/2008 33,45€   2,03€
Από 1/9/2008 34,45€   2,09€
Από 1/5/2009 36,34€   2,20€
Από 1/7/2011-30/6/2012 36,92€   2,24€
Με 1 τριετία      
Από 1/1/2008 34,56€   2,03€
Από 1/9/2008 35,60€   2,09€
Από 1/5/2009 37,56€   2,20€
Από 1/7/2011-30/6/2012 38,16€   2,24€
Με 2 τριετίες      
Από 1/1/2008 36,07€   2,03€
Από 1/9/2008 37,16€   2,09€
Από 1/5/2009 39,20€   2,20€
Από 1/7/2011-30/6/2012 39,83€   2,24€
Με 3 τριετίες      
Από 1/1/2008 37,56€   2,03€
Από 1/9/2008 38,69€   2,09€
Από 1/5/2009 40,82€   2,20€
Από 1/7/2011-30/6/2012 41,47€   2,24€
Με 4 τριετίες      
Από 1/1/2008 39,07€   2,03€
Από 1/9/2008 40,25€   2,09€
Από 1/5/2009 42,46€   2,20€
Από 1/7/2011-30/6/2012 43,14€   2,24€
Με 5 τριετίες      
Από 1/1/2008 40,57€   2,03€
Από 1/9/2008 41,79€   2,09€
Από 1/5/2009 44,09€   2,20€
Από 1/7/2011-30/6/2012 44,80€   2,24€
Με 6 τριετίες      
Από 1/1/2008 42,09€   2,03€
Από 1/9/2008 43,35€   2,09€
Από 1/5/2009 45,74€   2,20€
Από 1/7/2011-30/6/2012 46,47€   2,24€

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΓΑΜΟΙ
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε
(ανά μήνα)
Χωρίς προϋπηρεσία   6,67%  
Από 1/1/2008 680,59€   45,40€
Από 1/9/2008 701,00€   46,76€
Από 1/5/2009 739,56€   49,33€
Από 1/7/2011-30/6/2012 751,39€   50,12€
Με 1 τριετία      
Από 1/1/2008 737,29€   45,40€
Από 1/9/2008 759,41€   46,76€
Από 1/5/2009 801,17€   49,33€
Από 1/7/2011-30/6/2012 813,99€   50,12€
Με 2 τριετίες      
Από 1/1/2008 804,31€   45,40€
Από 1/9/2008 828,44€   46,76€
Από 1/5/2009 874,01€   49,33€
Από 1/7/2011-30/6/2012 887,99€   50,12€
Από 3 τριετίες και άνω      
Από 1/1/2008 871,34€   45,40€
Από 1/9/2008 897,48€   46,76€
Από 1/5/2009 946,84€   49,33€
Από 1/7/2011-30/6/2012 961,99€   50,12€

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε
(ανά μήνα)
Χωρίς προϋπηρεσία   6,67%  
Από 1/1/2008 748,65€   45,40€
Από 1/9/2008 771,11€   46,76€
Από 1/5/2009 813,52€   49,33€
Από 1/7/2011-30/6/2012 826,54€   50,12€
Με 1 τριετία      
Από 1/1/2008 805,35€   45,40€
Από 1/9/2008 829,51€   46,76€
Από 1/5/2009 875,13€   49,33€
Από 1/7/2011-30/6/2012 889,13€   50,12€
Με 2 τριετίες      
Από 1/1/2008 872,37€   45,40€
Από 1/9/2008 898,54€   46,76€
Από 1/5/2009 947,96€   49,33€
Από 1/7/2011-30/6/2012 963,13€   50,12€
Από 3 τριετίες και άνω      
Από 1/1/2008 939,40€   45,40€
Από 1/9/2008 967,58€   46,76€
Από 1/5/2009 1020,80€   49,33€
Από 1/7/2011-30/6/2012 1037,13€   50,12€

 Επιστροφή |  Κορυφή
Μείωση εργοδοτικής εισφοράς κλάδου Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 2%.
  Από 01/04/2001 μειώθηκε κατά δύο (-2-) ποσοστιαίες μονάδες η εισφορά κλάδου Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που βαρύνει τους εργοδότες που απασχολούν μισθωτούς με σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι έχουν πλήρη απασχόληση, αμείβονται με μηνιαίο μισθό ή με ημερομίσθιο και πραγματοποιούν ημέρες εργασίας ίσες με τον αριθμό των εργάσιμων ημερών κάθε μήνα. Η μείωση αυτή, η οποία θα ισχύει για περιόδους απασχόλησης μέχρι 31/12/2005, παρέχεται εφόσον οι μηνιαίες μικτές αποδοχές των εργαζομένων, μη συνυπολογιζόμενων των υπερωριών, δεν υπερβαίνουν τα 600 ΕΥΡΩ και ο εργοδότης καταβάλλει εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές του αντίστοιχου μήνα απασχόλησης για το σύνολο του προσωπικού του (άρθρο 6 του Ν. 2874/2000 και άρθρο 32 του Ν. 2972/2001). Ο τρόπος ασφάλισης των εργαζομένων παραμένει ο ίδιος. Το ποσοστό και το αντίστοιχο ποσό της μείωσης της εργοδοτικής εισφοράς καταχωρούνται στα πεδία 44 και 45 αντιστοίχως της ΑΠΔ.
  Από το μέτρο εξαιρούνται το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και οι επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επίσης, δεν εφαρμόζεται για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, για όσους ασφαλίζονται με τεκμαρτά ημερομίσθια και μέσω ειδικών κανονισμών (εφημεριδοπώλες, οικοδόμοι, αυτοτελώς απασχολούμενοι, μέλη οικογένειας εργοδότη, αποκλειστικές αδελφές νοσοκόμοι, παραδουλεύτρες).
 Επιστροφή |  Κορυφή
Αποπληρωμή από τον Ο.Α.Ε.Δ. στους εργοδότες Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων (Λ.Α.Ε.Κ. - 0,45%)
  Για να εισπράξουν οι επιχειρήσεις από τον Ο.Α.Ε.Δ. τα ποσά που δικαιούνται, λόγω της συμμετοχής εργαζομένων τους στα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Λ.Α.Ε.Κ. - 0,45%) των ετών 2002 & 2003, δεν χρειάζεται να καταθέσουν στις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. επικυρωμένα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντίγραφα των Α.Π.Δ. ούτε βεβαίωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περί του ύψους του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς, που καταβλήθηκε υπέρ του Λ.Α.Ε.Κ.
  Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr) και στα τηλέφωνα 210 9989823-4.
 Επιστροφή |  Κορυφή
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΙΣΧ. ΑΠΟ
ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ.
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
1,85
0,30
3,70
0,60
5,55
0,90
1/1/70
1/1/93
2,15 4,30 6,45
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,40 0,80 1,20 1/1/70
ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

 

5,75
0,92
11,50
1,83
17,25
2,75
1/7/91
1/1/93
6,67 13,33 20,00
ΕΠΑΓΓ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ - 1 1 1/8/61
ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΩΝ 2,20 1,40 3,60 1/3/76
ΕΤΕΑΜ (τέως ΤΕΑΜ) 3 3 6 1/2/83
ΒΑΡΕΑ-ΕΤΕΑΜ (τέως ΤΕΑΜ) (3)+1,25 (3)+0,75 (6)+2=8 1/1/93
Ο.Α.Ε.Δ. ΑΝΕΡΓΙΑ
1
0,33
0,50
2
0,67
0,50
3
1
1
25/8/54
1/1/93
1/8/11
1,83 3,17 5
ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ - 1 1 1/6/52
Δ ΛΟΕΜ 1 1 2 1/11/58
ΛΠΕα Α.Ε. - 0,15 0,15 1/3/90
ΛΑΕΚ > (ΛΕΠΕΕ)
            > ΕΛΠΕΚΕ
        > ΕΚΛΑ
-
-
0,10
0,20
0,25
0,26
0,20
0,25
0,36
1/1/88
1/1/94
1/1/94
0,10 0,71 0,81
Ο.Ε.Κ. ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1 0,75 1,75 1/1/88
Ο.Ε.Ε. ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

0,25
0,05
0,05
0,25
0,05
0,05
0,50
0,10
0,10
1/1/78
29/4/02
1/1/03
0,35 0,35 0,70
 Επιστροφή |  Κορυφή
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΩΣ 31/7/2011 ΑΠΟ 1/8/2011
ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ. ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ.
1. ΜΙΚΤΑ

Με επαγγελματικό κίνδυνο
13,00

13,00
25,06

26,06
38,06

39,06
13,50

13,50
25,56

26,56
39,06

40,06
2. ΜΙΚΤΑ - ΕΤΕΑΜ

Με επαγγελματικό κίνδυνο
16,00

16,00
28,06

29,06
44,06

45,06
16,50

16,50
28,56

29,56
45,06

46,06
3. ΒΑΡΕΑ

Με επαγγελματικό κίνδυνο
15,20

15,20
26,46

27,46
41,66

42,66
15,70

15,70
26,96

27,96
42,66

43,66
4. ΒΑΡΕΑ - ΕΤΕΑΜ

Με επαγγελματικό κίνδυνο
19,45

19,45
30,21

31,21
49,66

50,66
19,95

19,95
30,71

31,71
50,66

51,66
5. ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Με επαγγελματικό κίνδυνο
6,33

6,33
11,73

12,73
18,06

19,06
6,83

6,83
12,23

13,23
19,06

20,06
6. ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ - ΕΤΕΑΜ

Με επαγγελματικό κίνδυνο
9,33

9,33
14,73

15,73
24,06

25,06
9,83

9,83
15,23

16,23
25,06

26,06
7. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (ΑΠΛΑ)

Με επαγγελματικό κίνδυνο
10,45

10,45
19,96

20,96
30,41

31,41
10,95

10,95
20,46

21,46
31,41

32,41
8. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ - ΕΤΕΑΜ (ΑΠΛΑ)

Με επαγγελματικό κίνδυνο
13,45

13,45
22,96

23,96
36,41

37,41
13,95

13,95
23,46

24,46
37,41

38,41
9. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΡΕΑ

Με επαγγελματικό κίνδυνο
12,65

12,65
21,36

22,36
34,01

35,01
13,15

13,15
21,86

22,86
35,01

36,01
10. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΡΕΑ - ΕΤΕΑΜ

Με επαγγελματικό κίνδυνο
16,90

16,90
25,11

26,11
42,01

43,01
17,40

17,40
25,61

26,61
43,01

44,01

 Επιστροφή |  Κορυφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
ΑΠΟ 1/1/2008 - 30/6/2012


Κατηγορία εργαζομένων και
χρόνια υπηρεσίας
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
1. Χωρίς προϋπηρεσία    
  Από 1/1/2008 30,40€ 33,45€
  Από 1/9/2008 31,32€ 34,45€
  Από 1/5/2009 33,04€ 36,34€
  Από 1/7/2011-30/6/2012 33,57€ 36,92€
2. Με 1 τριετία    
  Από 1/1/2008 31,52€ 34,56€
  Από 1/9/2008 32,47€ 35,60€
  Από 1/5/2009 34,25€ 37,56€
  Από 1/7/2011-30/6/2012 34,80€ 38,16€
3. Με 2 τριετίες    
  Από 1/1/2008 33,03€ 36,07€
  Από 1/9/2008 34,02€ 37,16€
  Από 1/5/2009 35,89€ 39,20€
  Από 1/7/2011-30/6/2012 36,46€ 39,83€
4. Με 3 τριετίες    
  Από 1/1/2008 34,52€ 37,56€
  Από 1/9/2008 35,56€ 38,69€
  Από 1/5/2009 37,51€ 40,82€
  Από 1/7/2011-30/6/2012 38,11€ 41,47€
5. Με 4 τριετίες    
  Από 1/1/2008 36,03€ 39,07€
  Από 1/9/2008 37,11€ 40,25€
  Από 1/5/2009 39,15€ 42,46€
  Από 1/7/2011-30/6/2012 39,78€ 43,14€
6. Με 5 τριετίες    
  Από 1/1/2008 37,53€ 40,57€
  Από 1/9/2008 38,66€ 41,79€
  Από 1/5/2009 40,78€ 44,09€
  Από 1/7/2011-30/6/2012 41,43€ 44,80€
7. Με 6 τριετίες    
  Από 1/1/2008 39,05€ 42,09€
  Από 1/9/2008 40,22€ 43,35€
  Από 1/5/2009 42,43€ 45,74€
  Από 1/7/2011-30/6/2012 43,11€ 46,47€

 Επιστροφή |  Κορυφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
ΑΠΟ 1/1/2008 - 30/6/2012


Κατηγορία εργαζομένων και
χρόνια υπηρεσίας
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
1. Χωρίς προϋπηρεσία    
  Από 1/1/2008 680,59€ 748,65€
  Από 1/9/2008 701,00€ 771,11€
  Από 1/5/2009 739,56€ 813,52€
  Από 1/7/2011-30/6/2012 751,39€ 826,54€
2. Με 1 τριετία    
  Από 1/1/2008 737,29€ 805,35€
  Από 1/9/2008 759,41€ 829,51€
  Από 1/5/2009 801,17€ 875,13€
  Από 1/7/2011-30/6/2012 813,99€ 889,13€
3. Με 2 τριετίες    
  Από 1/1/2008 804,31€ 872,37€
  Από 1/9/2008 828,44€ 898,54€
  Από 1/5/2009 874,01€ 947,96€
  Από 1/7/2011-30/6/2012 887,99€ 963,13€
4. Από 3 τριετίες και άνω    
  Από 1/1/2008 871,34€ 939,40€
  Από 1/9/2008 897,48€ 967,58€
  Από 1/5/2009 946,84€ 1020,80€
  Από 1/7/2011-30/6/2012 961,99€ 1037,13€
  Οι διαφορές των εισφορών, που προκύπτουν από την αναδρομική αύξηση (από 1/1/2008) των αποδοχών, όσων εργαζομένων αμείβονται σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει να καταχωρηθούν, το αργότερο, στην Α.Π.Δ. που περιλαμβάνει την μισθολογική περίοδο του Ιουλίου 2008 (γ' τρίμηνο 2008).
  Η καταχώρηση των διαφορών πρέπει να γίνει σε ιδιαίτερη στήλη της Α.Π.Δ. με τύπο αποδοχών «09» (αναδρομικές αποδοχές), ενώ η καταβολή των αντίστοιχων εισφορών θα θεωρηθεί εμπρόθεσμη εάν πραγματοποιηθεί μέχρι 29/8/2008.

 Επιστροφή |  Κορυφή
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΚΛΑΔΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΩΣ 31/7/2011 ΑΠΟ 1/8/2011 ΕΩΣ 31/10/2012
ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ. ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ.
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ    19,45       40,266       59,716       19,95       40,891       60,841   
ΕΛΔΕΟ -    25%      -    25%     
ΚΛΑΔΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΠΟ 1/11/2012
ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ.
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ    19,95       39,515       59,465   
ΕΛΔΕΟ -    25%     
 Επιστροφή |  Κορυφή
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 14/7/2009
Σ.Σ.Ε. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Από 1/1/2009-31/12/2009


  ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
  ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Χωρίς προϋπηρεσία 61,93€ 68,12€
Με 1 τριετία 65,03€ 71,22€
Με 2 τριετίες 68,12€ 74,32€
Με 3 τριετίες 71,22€ 77,41€
Με 4 τριετίες 74,32€ 80,51€
Με 5 τριετίες 77,41€ 83,61€
Με 6 τριετίες 80,51€ 86,70€
Με 7 τριετίες 83,61€ 89,80€
  ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
Χωρίς προϋπηρεσία 55,36€ 60,90€
Με 1 τριετία 58,13€ 63,66€
Με 2 τριετίες 60,90€ 66,43€
Με 3 τριετίες 63,66€ 69,20€
Με 4 τριετίες 66,43€ 71,97€
Με 5 τριετίες 69,20€ 74,74€
Με 6 τριετίες 71,97€ 77,50€
Με 7 τριετίες 74,74€ 80,27€
  ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
Χωρίς προϋπηρεσία 52,35€ 57,59€
Με 1 τριετία 54,97€ 60,20€
Με 2 τριετίες 57,59€ 62,82€
Με 3 τριετίες 60,20€ 65,44€
Με 4 τριετίες 62,82€ 68,06€
Με 5 τριετίες 65,44€ 70,67€
Με 6 τριετίες 68,06€ 73,29€
Με 7 τριετίες 70,67€ 75,91€


  Επιπλέον χορηγούνται επιδόματα επί του βασικού ημερομισθίου:
 • 5% στους εργατοτεχνίτες που έχουν αποφοιτήσει από Γυμνάσιο.
 • 7% στους εργατοτεχνίτες που έχουν αποφοιτήσει από Λύκειο.
 • 10% στους εργατοτεχνίτες που έχουν αποφοιτήσει από επαγγελματική εκπαίδευση, επιμορφωτικά προγράμματα και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ ή εργοληπτικών ή εργατικών οργανώσεων, υπό την επίβλεψη του ΟΑΕΔ διάρκειας 120 ωρών τουλάχιστον.
 • 15% στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε σκαλωσιές (κτιρίων-καμινάδων κλπ.) ύψους άνω των 30 μέτρων.
 • 10% στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε υπόγεια τεχνικά έργα (σήραγγες, στοές κλπ), και
 • 5% στους Οικοδόμους και εργαζόμενους σε έργα ή τμήματα έργων που κατασκευάζονται στη θάλασσα, περιβάλλονται από θάλασσα, η δε πρόσβαση σε αυτά γίνεται αποκλειστικά με πλωτά μέσα.
 Επιστροφή |  Κορυφή
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 1. Για τις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης τα παραπάνω ποσοστά ασφάλισης προσαυξάνονταν κατά 1% (εργοδότη) δεδομένου ότι η εισφορά κλάδου στράτευσης για τις επιχειρήσεις αυτές ήταν 2% (άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 2054/52).
  Για απασχολήσεις από 12/9/95 (Ν. 2336/95) οι βιομηχανικές επιχειρήσεις της τέως διοικήσεως πρωτευούσης καταβάλλουν πλέον για τον Λογαριασμό Στράτευσης Μισθωτών ποσοστό 1% και όχι 2% (έγκ. 84/95).

 2. Από 1/1/88 δημιουργείται στον ΟΑΕΔ ο Λ.Ε.Π.Ε.Ε. με εργοδοτική εισφορά ποσοστού 0,20%. Υποχρέωση για καταβολή της εισφοράς Λ.Ε.Π.Ε.Ε. έχουν όλοι γενικά οι εργοδότες (συμπεριλαμβανομένων και του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ) για τους ασφαλισμένους τους που υπάγονται στην ασφάλιση έστω και ενός από τους κλάδους του ΟΑΕΔ (Ανεργία, Στράτευση, ΔΛΟΕΜ).
  Από 1/1/94 ο ΛΕΠΕΕ αυξάνεται κατά 0,25% δηλαδή σύνολο 0,45% και ταυτόχρονα μετονομάζεται σε Ειδικό Λογαριασμό Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛ.ΠΕ.ΚΕ) (άρθ. 14 Ν. 2224/94, ΦΕΚ 112/6-7-94 τ.Α').

 3. Από 1/3/90 αυξάνεται η εργοδοτική εισφορά κατά 0,15% μετά την σύσταση στον ΟΑΕΔ αυτοτελούς Λογαριασμού με τον τίτλο "Λογαριασμός Προστασίας Εργαζομένων από Αφερεγγυότητα του Εργοδότη" (ΛΠΕα.Α.Ε.) Υποχρέωση καταβολής της εισφοράς 0,15% έχουν όλοι γενικά οι εργοδότες (συμπεριλαμβανομένων και του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ) για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στην ασφάλιση έστω και ενός από τους κλάδους του ΟΑΕΔ (Ανεργία, Στράτευση, ΔΛΟΕΜ) εγκ.21/90)

 4. Από 1/1/94 συνιστάται στον ΟΑΕΔ νέος Ειδικός Κοινός Λογαριασμός Ανεργίας (ΕΚΛΑ) με πρόσθετη εισφορά 0,36%, (εργ. 0,26%, ασφ. 0,10%) Η εισφορά αυτή υπολογίζεται επί των αποδοχών που υπολογίζονται και οι εισφορές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (αρθ. 4 παρ. 3 Ν.2335/95 - ΦΕΚ 185/ τ. Α΄ 6-9-95).

 5. Επίσης από 1/1/88 αυξάνεται η εργοδοτική εισφορά κατά 0,25% υπέρ του ΟΕΚ. Η αύξηση αυτή καταβάλλεται για όλους τους ασφαλισμένους που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΕΚ (εγκ. 13/89, , 93/89).

 6. Από 21/3/90 αυξάνεται κατά 1% το ποσοστό κλάδο ασθενείας σε χρήμα και βαρύνει εξολοκλήρου τους εργοδότες που απασχολούν οικοδόμους (αρθ. 4 παρ. 1 Ν.1880/90 - ΦΕΚ 39 τευχ. Α΄ / 21-3-90, εγκ. 33/90).

 7. Για απασχολήσεις από 6/9/95 (Ν. 2335/95) τα ποσοστά εισφορών των ανηλίκων είναι ίδια με εκείνα των ενηλίκων. Κατά συνέπεια τα ποσοστά των περιπτώσεων β και γ των παραπάνω πινάκων δεν εφαρμόζονται (εγκ. 19/96). Από 12/7/96 που συγχωνεύθηκε το τ. ΤΕΑΕΔΞΕ στο ΕΤΕΑΜ τα ποσοστά εισφορών εργατοτεχνιτών οικοδόμων αναγράφονται παρακάτω στο κεφάλαιο Οικοδομικά - Τεχνικά Έργα με τίτλο ασφάλιστρο.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ