Παροχές
 O.N.E.
Γενικά περί Ευρώ
Μορφή του Ευρώ
Ισοτιμία - Στρογγυλοποιήσεις
 I.K.A. και Ευρώ
Εισαγωγή
Παροχές
Πληρωμές Συντάξεων
Απονομές Συντάξεων
Εργοδότες
Πίνακας ορίων ημερησίων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων
 
Αρχική σελίδα / Γενικά / Ευρώ / Παροχές
  Από την 1/1/2002 σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, όλες οι νομικές πράξεις θα εκτελούνται σε Ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι αποφάσεις και τα παραστατικά που καταρτίζονται από αυτή την ημερομηνία και μετά και υποστηρίζουν χρηματοοικονομικές συναλλαγές θα περιέχουν αναφορές υποχρεωτικά σε Ευρώ. Πιο συγκεκριμένα το ΙΚΑ έχει ορίσει για


  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2001 

  Μέχρι τις 31/12/2001 οι παροχές θα καταβάλλονται στους ασφαλισμένους σε Δραχμές.


  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ 1/1/2002 

  Από 1/1/2002 και μετά οι παροχές θα καταβάλλονται στους ασφαλισμένους αποκλειστικά στο νέο νόμισμα, το Ευρώ.

  Αυτό ισχύει ακόμα και για δαπάνες που έχει πληρώσει ο ασφαλισμένος πριν τις 31/12/2001 και για τις οποίες έχει παραστατικά σε Δραχμές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα ποσά θα μετατρέπονται σε Ευρώ σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες στρογγυλοποίησης.

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ