Γενικά
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Γενικά

Τι είναι το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.);

Είναι το πρόγραμμα στο οποίο οφείλουν να εντάξουν, κατόπιν αιτήματός τους, τις προμήθειές τους οι Φορείς του Δημοσίου που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2286/95. Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η έγκριση του Ε.Π.Π. ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

Η ένταξη των προμηθειών στο Ε.Π.Π. γίνεται με απόφαση που συντάσσεται και εκδίδεται από την ανωτέρω Υπηρεσία, μετά από σχετική εισήγησή της στην Ε.Π.Π.Π. και γνωμοδότηση της Επιτροπής. Από την ένταξη στο Ε.Π.Π. εξαιρούνται Φορείς και Προμήθειες (είτε λόγω του είδους της προμήθειας, είτε λόγω του ύψους της προϋπολογισθείσας δαπάνης αυτής).

Με την τελευταία απόφαση Π1/3306/03-11-10 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας το ύψος της δαπάνης καθορίζεται σε 60.000 € άνευ Φ.Π.Α. σε ετήσια βάση, κατά κωδικό αριθμό είδους CPV (2008). Οι ανωτέρω εξαιρέσεις από την ένταξη στο Ε.Π.Π. καθορίζονται από το Ν. 2286/95, καθώς και από αποφάσεις που εκδίδει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π) αναφέρεται ο Φορέας που αφορά η προμήθεια του είδους, το είδος, η ποσότητα αυτού, η μονάδα μέτρησης, η προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α., ο φορέας διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους, η διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας και το κριτήριο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ