Γενικά
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Γενικά

Ποιες είναι οι γενικές αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο;

Σύμφωνα με το Π.Δ. 60/07 οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις ενεργώντας με διαφάνεια.

Γενικότερα σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο , οι γενικές αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις είναι οι εξής :

α) Η αρχή της υποχρεωτικής δημοσιότητας
β) η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων
γ) η αρχή της διαφάνειας
δ) η αρχή της αναλογικότητας
ε) η αρχή της υποχρεωτικής αιτιολόγησης των βλαπτικών πράξεων
στ) η αρχή της περιοριστικής ερμηνείας των παρεκκλίσεων
ζ) η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης
η) η αρχή της αντικειμενικότητας
θ) η αρχή της αμεροληψίας και
ι) η αρχή της ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιμότητας.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ