Διενέργεια Διαγωνισμών
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Διενέργεια Διαγωνισμών

Εισήγηση αποδοχής τεχνικών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών

Είναι η εισήγηση που υποβάλλεται από τη Δ/νση Προμηθειών & ΧΥ στην Επιτροπή Προμηθειών, σχετικά με την αξιολόγηση (αποδοχή-απόρριψη) των υποβληθεισών προσφορών ως προς το τεχνικό σκέλος αυτών, σύμφωνα με την προηγηθείσα τεχνική αξιολόγηση από αρμόδιους εμπειρογνώμονες της προσφοράς. Στην εν λόγω εισήγηση προτείνεται επίσης η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των υποψήφιων προμηθευτών, των οποίων γίνεται αποδεκτή η τεχνική προσφορά. Επί της ανωτέρω εισήγησης η Επιτροπή γνωμοδοτεί εκδίδοντας σχετικό Πρακτικό. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής είναι απλή.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ