Διενέργεια Διαγωνισμών
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Διενέργεια Διαγωνισμών

Τι είναι η διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Είναι ο τρόπος με τον οποίο διενεργείται ένας διαγωνισμός με τελικό στόχο την σύναψη σύμβασης μεταξύ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και προμηθευτή. Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις διαγωνιστικών διαδικασιών:

Ανοικτός Διαγωνισμός
Είναι η διαγωνιστική διαδικασία στην οποία δύναται να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος προμηθευτής.

Κλειστός Διαγωνισμός
Είναι η διαγωνιστική διαδικασία στην οποία δύνανται να υποβάλουν προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, μόνο όσοι από τους υποψήφιους προμηθευτές επιλεγούν κατά το στάδιο της αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και στους οποίους αποστέλλεται πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.
Ο ανοικτός και ο κλειστός διαγωνισμός διενεργούνται για την προμήθεια ειδών με ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους (cpv 2008) άνω των 60.000 € άνευ Φ.Π.Α.
Η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης πραγματοποιείται , είτε βάσει του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής (Χ.Τ.), είτε βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς (Σ.Π.). Ο τρόπος διεξαγωγής του ανοικτού και του κλειστού διαγωνισμού περιγράφεται στον Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07).

Πρόχειρος Διαγωνισμός
Είναι η διαγωνιστική διαδικασία στην οποία υποβάλλονται προσφορές χωρίς να είναι υποχρεωτική η δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού. Διενεργείται για την προμήθεια ειδών με ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους (cpv 2008) έως 60.000 € άνευ Φ.Π.Α [άρθρο 2 παρ.12 περ.γ΄του Ν.2286/1995, άρθρο 2 παρ.4 ΠΔ 118/07 & Π1/3306/3-11-10 (ΦΕΚ 1789/Β/12-11-10) απόφαση Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας]. Κατά τον πρόχειρο διαγωνισμό ακολουθείται κυρίως η ανοικτή διαδικασία. Εφαρμόζεται δε το Π.Δ. 118/07.
Η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης πραγματοποιείται, είτε βάσει του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής, είτε βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.

Διαπραγμάτευση (Εξαιρετική ή Απευθείας Ανάθεση)
Η απευθείας ανάθεση ακολουθείται για την προμήθεια ειδών με ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους (cpv 2008) μέχρι 20.000 € άνευ Φ.Π.Α. σύμφωνα με την Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/Β/12-11-10) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί, στις περιπτώσεις που αναλυτικά αναφέρονται στην παρ.13 του άρθρου 2 του Ν.2286/1995.
Η διαδικασία διαπραγμάτευσης στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Ν.4013/2011 – όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4146/2013- υπόκεινται στην σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στους ανωτέρω νόμους.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ