Διενέργεια Διαγωνισμών
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Διενέργεια Διαγωνισμών

Εγγύηση συμμετοχής

Είναι η εγγυητική επιστολή που υποχρεούται, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07 (Άρθρο 25), να καταθέσει με την προσφορά του ο υποψήφιος προμηθευτής, προκειμένου να συμμετάσχει σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. της ποσότητας του είδους για την οποία υποβάλλεται προσφορά. Το περιεχόμενό της εγγυητικής επιστολής αναφέρεται στις παρ. 3 & 4 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον ανάδοχο και στους λοιπούς συμμετέχοντες προμηθευτές γίνεται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07.
Πρότυπο εγγυητικής επιστολής συμμετοχής περιλαμβάνεται στο Παράρτημα (Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών) της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Στον πρόχειρο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (Π.Δ. 118/07, άρθρο 25 παρ. 9) ενώ στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μπορεί να ζητηθεί (Π.Δ. 118/07 άρθρο 25 παρ.10)
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ