Διενέργεια Διαγωνισμών
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Διενέργεια Διαγωνισμών

Απόφαση κατ' αρχήν αποδοχής - απόρριψης προσφορών

Είναι η απόφαση που συντάσσει και εκδίδει η Δ/νση Προμηθειών & ΧΥ, αποδεχόμενη η μη τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών η οποία επικυρώνεται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αντίθετης προς τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, απαιτείται ειδική και επαρκής αιτιολόγηση. Η εν λόγω απόφαση προσβάλλεται με την ένσταση του Κ.Π.Δ. ή την προσφυγή του Ν. 3886/10 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν.4055/12), καθώς και με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και αίτηση ακύρωσης από όσους έχουν έννομο συμφέρον. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια».
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ