Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 
Αρχική σελίδα / Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ Ν.2472/97


Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων τηρεί αρχεία Προσωπικών Δεδομένων των ασφαλισμένων του, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η τήρηση και επεξεργασία των αρχείων αυτών εντάσσεται στο νόμο 2472/97 και έχει υποβληθεί σχετική γνωστοποίηση προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr). Κάθε ασφαλισμένος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ