Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Υποψηφίου Παρόχου
Γενικά
Δικαιούχοι / Ωφελούμενοι
Πάροχοι
Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Υποψηφίου Παρόχου
Πιστοποίηση Παρόχων
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Παροχής Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Πρόγραμμα Κατ΄Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων / Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Υποψηφίου Παρόχου
Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Υποψηφίου Παρόχου


Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως φορέας υλοποίησης του Προγράμματος του "Κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων", αξιοποιώντας τις τεχνολογικές του δυνατότητες παρέχει δύο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος.

1. Την Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Υποψηφίου Παρόχου.

2. Την Ηλεκτρονική Παρακολούθηση της Πορείας της Αίτησης.

Μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας "Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης υποψηφίου παρόχου", οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη τους στο Μητρώο Παρόχων και τη σύναψη σύμβασης για παροχή των υπηρεσιών κατ΄ οίκον φροντίδας στους δικαιούχους του Προγράμματος.

Για τη συμπλήρωση της Αίτησης απαραίτητη είναι η γνώση και η ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους ενδιαφερόμενους όλων των όρων, διαδικασιών και στοιχείων συμμετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και στην αριθ. Φ.80000/οικ. 16011/1709/5- 10-2012 (ΦΕΚ 2717/8-10- 2012 τ. Β') -ΚΥΑ .

Μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας "Ηλεκτρονική Παρακολούθηση της Πορείας της Αίτησης", παρέχεται η δυνατότητα στον υποψήφιο πάροχο, να αντλεί πληροφορίες και να παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης της αίτησης του από την υποβολή μέχρι και την σύναψη σύμβασης.


Πατήστε για είσοδο στην Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Υποψηφίου Παρόχου

Πατήστε για το εγχειρίδιο οδηγιών.

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ