Πιστοποίηση Παρόχων
Γενικά
Δικαιούχοι / Ωφελούμενοι
Πάροχοι
Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Υποψηφίου Παρόχου
Πιστοποίηση Παρόχων
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Παροχής Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Πρόγραμμα Κατ΄Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων / Πιστοποίηση Παρόχων
Πιστοποίηση Παρόχων για το Πρόγραμμα Κατ΄Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους Παρόχους με τους οποίους θα συμβληθεί για την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος Κατ΄οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων, θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημά του με χρήση ειδικού κωδικού (κλειδάριθμου) για ενημέρωση του λογαριασμού τους σχετικά:

  • με την εγγραφή των ωφελούμενων στους οποίους θα παρέχουν υπηρεσίες
  • τη μηνιαία καταχώρηση απολογιστικών στοιχείων παροχής υπηρεσιών ανά ωφελούμενο,
  • τις μεταβολές που αφορούν στη συνεργασία Παρόχου με Ωφελούμενους, (π.χ. προσθήκη Ωφελούμενου, διακοπή σχέσης με Ωφελούμενο)
  • τις μεταβολές που αφορούν το απασχολούμενο προσωπικό (αποχωρήσεις/προσλήψεις) καθώς και
  • την υποβολή ηλεκτρονικά στοιχείων για την πληρωμή του.
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος του Παρόχου πριν την προσέλευσή του στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης υποβάλλει στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αίτημα για την εγγραφή του και την πιστοποίησή του και την απόδοση ειδικού κωδικού (κλειδάριθμου) για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ειδικότερα η διαδικασία αυτή προβλέπει:

Οι Πάροχοι να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν σαν χρήστες του Συστήματος ακολουθώντας τα παρακάτω τρία στάδια:

  • Εγγραφή χρήστη και εκτύπωση των στοιχείων εγγραφής (στον παρακάτω σύνδεσμο)
  • Μετάβαση του νόμιμου εκπρόσωπου, έχοντας μαζί την εκτύπωση των στοιχείων εγγραφής και την αστυνομική ταυτότητα στο αρμόδιο για την υπογραφή της σύμβασης Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λήψη κλειδαρίθμου. (Η ενέργεια αυτή μπορεί να γίνεται την ίδια ημέρα που θα υπογράφεται η σχετική σύμβαση του Παρόχου με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
  • Ενεργοποίηση χρήστη με εισαγωγή του κλειδάριθμου (στον παρακάτω σύνδεσμο)
Οι Πάροχοι που διαθέτουν περισσότερες από μία εγκαταστάσεις (Έδρα και Παραρτήματα) για καθεμία από τις οποίες θα υπογραφεί ξεχωριστή σύμβαση θα πρέπει να πιστοποιηθούν ξεχωριστά για κάθε εγκατάσταση/σύμβαση.

Στην θέση 'Στοιχεία Εκπροσώπου' για μεν τις εταιρείες καταχωρούνται τα στοιχεία του νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας, για δε τις ατομικές επιχειρήσεις καταχωρούνται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου.

Σε περίπτωση που ο κλειδάριθμος δεν παραλαμβάνεται από τον εκπρόσωπο της εταιρείας ή στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης από το φυσικό πρόσωπο αυτοπροσώπως, θα πρέπει το άτομο που παραλαμβάνει τον κλειδάριθμο να προσκομίζει θεωρημένη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο.

Πατήστε για είσοδο στην Πιστοποίηση Παρόχων για το Πρόγραμμα Κατ΄Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ