Δικαιούχοι / Ωφελούμενοι
Γενικά
Δικαιούχοι / Ωφελούμενοι
Πάροχοι
Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Υποψηφίου Παρόχου
Πιστοποίηση Παρόχων
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Παροχής Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Πρόγραμμα Κατ΄Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων / Δικαιούχοι / Ωφελούμενοι
Δικαιούχοι / Ωφελούμενοι του Προγράμματος


Δικαιούχοι (ωφελούμενοι) του Προγράμματος είναι:
 • οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου όλων των φορέων κυρίας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΝΑΤ Κ.Λ.Π.)
 • οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου του Δημοσίου καθώς και
 • οι συνταξιούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ,
οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα υγείας ή αναπηρίας και πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια που εξειδικεύονται στην αριθμ. Φ.80000/8786/1078 /2012 (ΦΕΚ 1240/τεύχος Β΄/11-04-2012 Απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 1656/15-5-2012 και σχετίζονται με την ηλικία, το εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση, την κατάσταση της υγείας και την πρόσκαιρη ή μόνιμη εξάρτηση κάθε συνταξιούχου.

Διαδικασία υπαγωγής στο Πρόγραμμα κατ' οίκον φροντίδας των Ωφελούμενων

Οι υπηρεσίες του Προγράμματος προς τους Δικαιούχους θα προσφέρονται από τους Παρόχους του Προγράμματος οι οποίοι θα είναι επιχειρήσεις / νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας. Οι Πάροχοι αυτοί θα συνάπτουν ειδικές συμβάσεις με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την παροχή των υπηρεσιών αυτών έναντι καθορισμένης αμοιβής ανά ωφελούμενο.

Η διαχείριση των αιτήσεων των συνταξιούχων (παραλαβή , έκδοση απόφασης ένταξης, διακοπή συμμετοχής ωφελούμενου στο πρόγραμμα κ.λ.π ) καθώς και η παρακολούθηση της παροχής υπηρεσιών από τους Παρόχους του προγράμματος και η εκκαθάριση των σχετικών δαπανών και η πληρωμή των παρόχων θα γίνεται από τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τα κομβικά σημεία της διαδικασίας υπαγωγής στο Πρόγραμμα κατ' οίκον φροντίδας των Ωφελούμενων έχουν ως εξής:

 • Η Διεύθυνση Κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπαγωγή στο πρόγραμμα κατ' οίκον φροντίδας. Τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις, που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις εφόσον το επιθυμούν, υποβάλλουν αίτηση στα Υποκαταστήματα / Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ή σε άλλα σημεία που θα καθορισθούν (π.χ ΚΕΠ, Ανταποκριτές του ΟΓΑ) η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και εκδίδουν απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα, η οποία κοινοποιείται στον ωφελούμενο. Επίσης στους ωφελούμενους γνωστοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο οι συμβεβλημένοι με το ΙΚΑ -ΕΤΑΜ πάροχοι που δραστηριοποιούνται στην περιοχής τους.
 • Η διαδικασία έκδοσης των αποφάσεων υποστηρίζεται ηλεκτρονικά και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των ωφελουμένων, το οποίο περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
  • το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του ωφελουμένου
  • τον Α.Φ.Μ. του
  • τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του ωφελούμενου.
  • Φορέα συνταξιοδότησης και αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου
 • Ο ωφελούμενος επιλέγει συμβεβλημένο με το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ πάροχο στον οποίο προσκομίζει την απόφαση ένταξής του στο Πρόγραμμα. Ο πιστοποιημένος από το ΙΚΑ -ΕΤΑΜ πάροχος, ελέγχει και διασφαλίζει την ύπαρξη του ωφελούμενου ως δικαιούχου του προγράμματος, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στη συνέχεια τον εγγράφει και τον "δεσμεύει" στον λογαριασμό του, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο πάροχο.
 • Μεταξύ του ωφελούμενου και του παρόχου συμφωνούνται οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν. Η παροχή των υπηρεσιών πιστοποιείται με βεβαίωση που υπογράφεται από τον ωφελούμενο.
 • Οι πάροχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά ανά τρίμηνο τα στοιχεία των ωφελούμενων στους οποίους παρείχαν υπηρεσίες. Επίσης υποβάλλουν για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ τις βεβαιώσεις των ωφελούμενων σε έντυπη μορφή και τυχόν άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής.
 • Οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ελέγχουν τα δικαιολογητικά, και προβαίνουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στην εκκαθάριση των σχετικών δαπανών και την πληρωμή των παρόχων.
Σχετικά έγγραφα:

Εγκύκλιος 63/2012 Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο "Πρόγραμμα Κατ΄ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων"

Πρόσκληση των Συνταξιούχων / Δικαιούχων για ένταξη στο Πρόγραμμα «Κατ΄Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Αίτηση Συνταξιούχου για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Κατ' Οίκον Φροντίδας"

Για να αντλήσετε όλα τα έγγραφα και τις εγκυκλίους της Διεύθυνσης Κατ΄Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων επισκεφθείτε την ενότητα Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ