Πάροχοι
Γενικά
Δικαιούχοι / Ωφελούμενοι
Πάροχοι
Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Υποψηφίου Παρόχου
Πιστοποίηση Παρόχων
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Παροχής Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Πρόγραμμα Κατ΄Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων / Πάροχοι
Διαδικασία υπαγωγής στο Πρόγραμμα κατ' οίκον φροντίδας των Παρόχων


Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4052/2012 το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνάπτει ειδικές συμβάσεις με παρόχους με τις οποίες αυτοί αναλαμβάνουν, έναντι καθορισμένης αμοιβής ανά ωφελούμενο, να παρέχουν υπηρεσίες κατ` οίκον βοήθειας στους δικαιούχους της αυξημένης κατ` οίκον φροντίδας. Οι πάροχοι αυτοί δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε:

α) επιχειρήσεις Δήμων των άρθρων 103 και 107 του ν. 3852/2010 (Α` 87),
β) επιχειρήσεις Περιφερειών των άρθρων 194 και 198 του ν. 3852/2010,
γ) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
δ) νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό κοινωνικής φροντίδας ή υγείας κατά τις καταστατικές τους διατάξεις,
ε) αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στο σκοπό τους την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό κατά το οικείο καταστατικό.
στ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας του ν. 4019/2011 (Α` 226).

Η διαχείριση των αιτήσεων των Παρόχων μέχρι και την έγκριση υπογραφής σύμβασης (παραλαβή αιτήσεων, δικαιολογητικών, έλεγχος προϋποθέσεων και η έγκριση της σύναψης των σχετικών συμβάσεων) θα γίνεται κεντρικά από το τμήμα Παρόχων της Δ/νσης Κατ οίκον φροντίδας. Η υπογραφή των συμβάσεων καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους, η εκκαθάριση των σχετικών δαπανών και η πληρωμή των παρόχων θα γίνεται από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Ειδικότερα τα κομβικά σημεία της διαδικασίας θα έχουν ως εξής:
  • Για τη σύναψη των συμβάσεων με τους παρόχους το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα διενεργήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εν δυνάμει Παρόχους,
  • Οι υποψήφιες επιχειρήσεις/δομές που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις για τη σύναψη συμβάσεων θα υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, ηλεκτρονικά στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑ και ειδικότερα της αρμόδιας Δ/νσης Κατ'οίκον Φροντίδας - Τμήμα Παρόχων και θα προσκομίζουν ή θα αποστέλουν ταχυδρομικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι Πάροχοι θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων, που θα τηρείται στη Διεύθυνση κατ' οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  • Μετά την παραλαβή των σχετικών δικαιολογητικών θα ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών και θα εγκρίνεται η σύναψη της σύμβασης με τον πάροχο. Στη συνέχεια θα συνάπτεται και θα υπογράφεται η σχετική σύμβαση. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο πάροχος με χορήγηση ειδικού κωδικού θα αποκτά πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για εγγραφή στο λογαριασμό του των ωφελούμενων που θα τον επιλέξουν καθώς και την υποβολή ηλεκτρονικά στοιχείων για την πληρωμή του.
  • Μεταξύ του Ωφελούμενου και του Παρόχου συμφωνούνται οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν. Η παροχή των υπηρεσιών πιστοποιείται με βεβαίωση που υπογράφεται από τον ωφελούμενο.
  • Οι πάροχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά ανά τρίμηνο τα στοιχεία των ωφελούμενων στους οποίους παρείχαν υπηρεσίες. Επίσης υποβάλλουν για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ τις βεβαιώσεις των ωφελούμενων σε έντυπη μορφή και τυχόν άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής.
  • Οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ελέγχουν τα δικαιολογητικά, και προβαίνουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στην εκκαθάριση των σχετικών δαπανών και την πληρωμή των παρόχων.
Σχετικά έγγραφα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Παροχών και σύναψης σύμβασης για παροχή Υπηρεσιών κατ'Οίκον Φροντίδας στους Δικαιούχους του Προγράμματος «Κατ΄Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Σχέδιο σύμβασης

Σχέδιο συμφωνητικού συνεργασίας Παρόχου - Ωφελουμένου

Βεβαίωση παροχής υπηρεσιών

Ανανεώσεις Εγκριτικών Αποφάσεων Ωφελούμενων του Προγράμματος Κατ’Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων

Έντυπο Λύσης Σύμβασης Παρόχου

Έλεγχος της υλοποίησης του Προγράμματος «ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ», εκκαθάριση των σχετικών δαπανών και πληρωμή των Παρόχων

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Για να αντλήσετε όλα τα έγγραφα και τις εγκυκλίους της Διεύθυνσης Κατ΄Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων επισκεφθείτε την ενότητα Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ