Πολιτική Ποιότητας
Πολιτική Ποιότητας
Πιστοποιητικό
ISO 9001:2008
Πιστοποιητικό
ΕΛΟΤ 1429:2008
 
Αρχική σελίδα / Πολιτική Ποιότητας
   

Πολιτική ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρέχει μια καθοριστική δήλωση της πολιτικής, του οράματος και των στόχων που έχουν τεθεί από το Ίδρυμα.

Αναλυτικότερα, οι στόχοι της Πολιτικής Ποιότητας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι:

 • Βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη σε όλα τα επίπεδα συναλλαγής του με τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό Φορέα της χώρας.
 • Η αύξηση αποτελεσματικότητας & αποδοτικότητας των Υπηρεσιών.
 • Ικανοποίηση των συναλλασσομένων από τη χρησιμότητα και ποιότητα των υλοποιούμενων έργων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 • Η επίτευξη στο μέγιστο βαθμό άσκησης χρηστής Διοίκησης.
 • Η βελτίωση της επικοινωνίας (εξωτερικής & εσωτερικής).
 • Η καθιέρωση Αρχών Διοίκησης με στόχους και ποιότητα.
 • Η αξιοποίηση των αναδεικνυόμενων προβλημάτων ως ευκαιριών βελτίωσης.
 • Η επαναξιολόγηση και η συνεχής βελτίωση του Ιδρύματος.
 • Ο καθορισμός στελεχιακού δυναμικού υψηλών επαγγελματικών προσόντων με την ενδυνάμωσή του.
 • Η βέλτιστη αξιοποίηση πόρων.
 • Η διασφάλιση και βελτίωση / αναβάθμιση ικανότητας υλοποίησης έργων σύμφωνα με το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο, με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα για έργα εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος / δημοσίου χαρακτήρα, και ειδικότερα για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
 • Η εκτέλεση Ποιοτικών Έργων εντός προϋπολογισμού & εντός χρονοδιαγράμματος.
 • Η αποτελεσματική συνεργασία Αρχών - Διαχειριστών - Προμηθευτών.
 • Ο έγκαιρος εντοπισμός και αντιμετώπιση αιτιών αστοχίας.
Η εφαρμογή ενός ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1429:08 αποτελούν το κύριο μέλημα της Ανώτατης Διοίκησης και του συνόλου των υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

Η εφαρμογή και η σωστή τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1429:08 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι υποχρεωτική για όλα τα στελέχη, τα οποία καλούνται να ενσωματώσουν τις αρχές του στις καθημερινές εργασίες τους και να το χρησιμοποιούν ως εργαλείο διεκπεραίωσης των αρμοδιοτήτων τους και ως ένα μέσο για τη συνεχή βελτίωση και προαγωγή τόσο των ικανοτήτων τους όσο και της ποιότητας εργασίας τους.

Η Ανώτατη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και και ΕΛΟΤ 1429:08.

Οι τρεις πυλώνες της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας είναι:

 • η τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας κατά και ΕΛΟΤ 1429:08,
 • η ικανοποίηση των πολιτών και εν γένει των συναλλασσομένων με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
 • η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας όλων των διαδικασιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η πολιτική ποιότητας κοινοποιείται σε όλο το αρμόδιο προσωπικό. Είναι καθήκον η συμμετοχή όλου του προσωπικού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην προσπάθεια αυτή. Η παρούσα πολιτική ποιότητας θα ανασκοπείται και θα ελέγχεται ως προς τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα της.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ        

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ          Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ