Ανάλυση Κωδικών Πακέτων Κάλυψης (ΚΠΚ)

 Πίνακας I - Κοινές Επιχειρήσεις με Συνεισπραττόμενες Εισφορές (101-148, 1101-1135, 2129, 2103-2104, 2107-2108, 3101-3108, 4109-4138) (doc) (Τελ. ενημ. 23/08/2011)

 Πίνακας IΙ - Ειδικές Κατηγορίες (151-199, 200-264, 1170, 1177, 1188, 1239-1241, 2189, 2241, 4156, 4160, 4171-4172, 4178, 4179, 4189, 4241, 4242) (doc) (Τελ. ενημ. (27/07/2012)

 Πίνακας IΙΙ - Μειωμένες Εισφορές (301-341, 1313-1338) (doc) (Τελ. ενημ. (23/08/2011)

 Πίνακας IV - Προαιρετικώς Ασφαλιζόμενοι (351-366, 1354) (doc) (Τελ. ενημ. (21/05/2012)

 Πίνακας V - Υπαγόμενοι σε Ειδικά Συνταξιοδοτικά Συστήματα (401-497, 1401-1495, 2407-2412, 3435, 3481, 4408) (doc) (Τελ. ενημ. (23/08/2011)

 Πίνακας VI - Τακτικοί Υπάλληλοι ΝΠΔΔ (501-560, 1501, 1511, 1520, 2501, 4522, 4537, 4551-4552) (doc) (Τελ. ενημ. (06/10/2010)

 Πίνακας VII - Απασχολούμενοι Συνταξιούχοι (πλην απασχολούμενων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα) (601-699, 700-780, 1601, 1618, 1727, 4605) (doc) (Τελ. ενημ. (23/08/2011)

 Πίνακας VIIα - ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟ 1-8-2011 ΕΩΣ 30-4-2012 (2601, 2614-2621, 2626, 2632, 2640, 2661, 2684, 2689-2690, 2693, 2725, 2727-2733, 2738, 2740-2742, 2753, 2817, 2854, 2969) (doc) (νέο) (Τελ. ενημ. (25/10/2012)

 Πίνακας VIIΙ - Οικοδομικές και Τεχνικές Εργασίες (781-798, 801-856, 3821-3824, 4829-4830) (doc) (Τελ. ενημ. (23/08/2011)

 Πίνακας IX - Ασφάλιση από Αναγνώριση (861-894, 901-930, 1863) (doc) (Τελ. ενημ. (20/02/2013)

 Πίνακας X - Κωδικοί που συμπληρώνουν τους πίνακες I έως IX (950-990, 1971, 3971-3972) (doc) (Τελ. ενημ. (23/08/2011)

 Πίνακας XI - Κωδικοί προσωπικού εντασσόμενων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ταμείων(001-022, 1010-1014) (doc) (Τελ. ενημ. (23/08/2011)