ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ Κ.Α.Δ. ΙΚΑ
  Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλικών μεταλλευμάτων,εκτός από τα μεταλλεύματα ουρανίου και θορίου 1320
     
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ.Π.Κ. έως 03/2004 Κ.Π.Κ. από 04/2004
121000 Γενικοί διευθυντές και ανώτερα διευθυντικά στελέχη μεγάλων δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών 101 101
211300 Χημικοί 107 107
211430 Γεωολόγοι και γεωφυσικοί απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο σε χώρους παραγωγής 106 106
211440 Γεωολόγοι και γεωφυσικοί απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εκτός χώρου παραγωγής 101 101
222000 Πολιτικοί μηχανικοί 131 131
223100 Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 132 132
223200 Ηλεκτρονικοί μηχανικοί και μηχανικοί τηλεπικοινωνιών 132 132
223300 Μηχανολόγοι μηχανικοί 132 132
229100 Χημικοί μηχανικοί 132 132
229200 Μηχανικοί ορυχείων και μεταλλείων (μεταλειολόγοι) 132 132
229300 Χαρτογράφοι, τοπογράφοι - γεωμέτρες και γεωδαίτες 132 132
229900 'Αλλοι μηχανικοί μ.α.κ. 132 132
231310 Ανθολόγοι, κηπολόγοι, ειδικοί πάρκων και δενδροστοιχιών, Γεωπόνοι, Δασολόγοι (πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων), Δασονόμοι, Εδαφολόγοι-ερευνητές βελτίωσης καλλιεργειών, Ζωοτέχνες επιστήμονες, Κηπολόγοι (απόφοιτοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) 101 101
232100 Ιατροί εν γένει 129 129
251100 Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) 101 101
311230 Τεχνολόγοι δομικών έργων και τεχνολόγοι τοπογράφοι εντός εργοταξιακού χώρου 106 106
311240 Τεχνολόγοι δομικών έργων και τεχνολόγοι τοπογράφοι εκτός εργοταξιακού χώρου 101 101
311250 Τεχνολόγοι δομικών έργων και τεχνολόγοι τοπογράφοι (εντός στοών) Νέοι 465 465
311260 Τεχνολόγοι δομικών έργων και τεχνολόγοι τοπογράφοι (εντός στοών) Παλαιοί 456 456
311330 Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εκτός χώρου παραγωγής 106 108
311340 Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι ( εντός στοών ) ΝΕΟΙ 465 473
311350 Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι ( εντός στοών ) ΠΑΛΑΙΟΙ 454 456
311510 Τεχνολόγοι μηχανολόγοι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο σε χώρους παραγωγής 106 106
311520 Τεχνολόγοι μηχανολόγοι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εκτός χώρου παραγωγής 101 101
311580 Τεχνολόγοι μηχανολόγοι (εντός στοών) ΝΕΟΙ 465 465
311590 Τεχνολόγοι μηχανολόγοι (εντός στοών) ΠΑΛΑΙΟΙ 456 456
311600 Τεχνολόγοι χημικοί μηχανικοί 106 106
311611 Προσωπικό χημείων, τεχνολόγοι χημικοί πτυχιούχοι με θεωρητική κατάρτηση αντίστοιχη των χημικών 106 106
311710 Τεχνολόγοι μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο σε χώρους παραγωγής 106 106
311720 Τεχνολόγοι μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εκτός χώρου παραγωγής 101 101
311770 Τεχνολόγοι μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί (εντός στοών) ΝΕΟΙ 465 465
311780 Τεχνολόγοι μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί (εντός στοών) ΠΑΛΑΙΟΙ 456 456
313100 Τεχνικοί βοηθοί αναλυτών και προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών 101 101
313200 Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 101 101
323010 Νοσηλευτές σε επιχειρήσεις 105 105
343310 Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών 101 101
343370 Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ) 101 101
343390 Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ) 101 101
347010 Σχεδιαστές 101 101
411300 Χειριστές μηχανών εισαγωγής δεδομένων 101 101
411400 Χειριστές υπολογιστικών μηχανών 101 101
411500 Γραμματείς - δακτυλογράφοι 101 101
412100 Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία 101 101
412200 Υπάλληλοι στατιστικών και οικονομικών υπηρεσιών 101 101
413110 Αποθηκάριοι (χειρονακτική εργασία) 105 105
413120 Αποθηκάριοι (εργασία γραφείου) 101 101
419000 Λοιποί υπάλληλοι γραφείου 101 101
419130 Διοικητικοί και λοιποί υπάλληλοι απασχολούμενοι σε Μεταλλεία, Λιγνιτωρυχεία, λατομεία εντός εργοταξιακού χώρου εξόρυξης μεταλλευτικών προϊόντων, της καμινείας και του εμπλουτισμού μεταλλεύματος 105 105
421110 Ταμίες 101 101
424000 Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων 101 101
711110 Ανθρακωρύχοι,Μεταλλωρύχοι και λατόμοι ( εντός στοών ) ΝΕΟΙ 465 465
711120 Ανθρακωρύχοι,Μεταλλωρύχοι και λατόμοι ( εντός στοών ) ΠΑΛΑΙΟΙ 456 456
711130 Ανθρακωρύχοι,Μεταλλωρύχοι και λατόμοι ( εκτός στοών ) 106 106
711210 Γομωτές και πυροδότες ( εντός στοάς ) ΝΕΟΙ 465 465
711220 Γομωτές και πυροδότες ( εντός στοάς ) ΠΑΛΑΙΟΙ 456 456
711230 Γομωτές και πυροδότες ( εκτός στοάς ) 106 106
712010 Λιθοκόπτες και λιθοξόοι ( εντός στοάς ) ΝΕΟΙ 465 465
712020 Λιθοκόπτες και λιθοξόοι ( εντός στοάς ) ΠΑΛΑΙΟΙ 456 456
712030 Λιθοκόπτες και λιθοξόοι ( εκτός στοάς ) 106 106
724000 Τεχνίτες ανέγερσης και συντήρησης κτιρίων και άλλων δομικών έργων μ.α.κ. 822 822
726060 Υδραυλικοί συντηρητές εγκαταστάσεων 106 106
726090 Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων ( ΝΕΟΙ ) 465 465
726100 Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων (ΠΑΛΑΙΟΙ) 456 456
727010 Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών με πτυχίο και άδεια 106 108
727020 Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών χωρίς πτυχίο 106 108
727021 Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών (χωρίς πτυχίο) εκτός εργοταξιακού χώρου 102 104
732010 Ηλεκτροσυγκολλητές,οξυγονοκολλητές,φλογοκόπτες μετάλλων (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές) 106 106
742021 ΜΑΘΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95) 219 219
742022 ΜΑΘΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95) 223 223
742031 ΜΑΘΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95) 218 218
742032 ΜΑΘΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95) 222 222
743030 Εφαρμοστές-συναρμολογητές εξορυκτικών μηχανημάτων (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές) Μηχανικοί χωματουργικού εξοπλισμού, Χωματουργικών μηχανημάτων, μηχανικοί-μηχανοτεχνίτες Ορυχείων μηχανών, επισκευαστές 106 106
743040 Εφαρμοστές-συναρμολογητές εξορυκτικών μηχανημάτων (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές) Μηχανικοί χωματουργικού εξοπλισμού, Χωματουργικών μηχανημάτων, μηχανικοί-μηχανοτεχνίτες Ορυχείων μηχανών, επισκευαστές, εντός στοάς (ΝΕΟΙ) 465 465
743050 Εφαρμοστές-συναρμολογητές εξορυκτικών μηχανημάτων (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές) Μηχανικοί χωματουργικού εξοπλισμού, Χωματουργικών μηχανημάτων, μηχανικοί-μηχανοτεχνίτες Ορυχείων μηχανών, επισκευαστές, εντός στοάς (ΠΑΛΑΙΟΙ) 456 456
744010 Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές και συντηρητές ηλεκτρικών μηχανών και εξοπλισμού και βοηθοί ηλεκτροτεχνιτών (με άδεια και πτυχίο) 106 108
744020 Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές , συντηρητές ηλεκτρικών μηχανών και βοηθοί ηλεκτροτεχνιτών (ανευ αδείας ή πτυχίου) 106 108
744030 Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές και συντηρητές ηλεκτρικών μηχανών και εξοπλισμού εντός στοάς (ΝΕΟΙ ) 465 473
744031 Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές και συντηρητές ηλεκτρικών μηχανών και εξοπλισμού εντός στοάς (ΝΕΟΙ) ισχύει από 1/6/2008 465 465
744040 Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές και συντηρητές ηλεκτρικών μηχανών και εξοπλισμού εντός στοάς (ΠΑΛΑΙΟΙ ) 454 456
744041 Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές και συντηρητές ηλεκτρικών μηχανών και εξοπλισμού εντός στοάς (ΠΑΛΑΙΟΙ) ισχύει από 1/6/2008 456 456
811110 Χειριστές εξορυκτικών μηχανημάτων ( εντός στοάς ) ΝΕΟΙ 465 465
811120 Χειριστές εξορυκτικών μηχανημάτων ( εντός στοάς ) ΠΑΛΑΙΟΙ 456 456
811130 Χειριστές εξορυκτικών μηχανημάτων ( εκτός στοάς ) 106 106
811200 Χειριστές μηχανημάτων εμπλουτισμού και επεξεργασίας εν γένει ορυκτών μεταλλευμάτων και πετρωμάτων 106 106
811240 Χειριστές συγκροτήματος ομοιογένειας, θραυστήρα κλπ 106 106
811300 Χειριστές γεωτρυπάνων διάνοιξης φρεάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 106 106
822050 Τριβείς,Ψήστες,Μυλωνάδες,Τροφοδότες,(χειριστές μηχανών) επεξεργασίας στόκου-γύψου-καολίνης-τάλκ-θηραϊκής γης κλπ 106 106
881110 Μηχανοδηγοί μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων Μεταφορικών μηχανών οδηγοί σε ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία ( εντός στοάς ) ΝΕΟΙ 465 465
881120 Μηχανοδηγοί μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων Μεταφορικών μηχανών οδηγοί σε ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία ( εντός στοάς ) ΠΑΛΑΙΟΙ 456 456
881130 Μηχανοδηγοί μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων Μεταφορικών μηχανών οδηγοί σε ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία ( εκτός στοάς ) 106 106
882210 Οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων (ΙΧ) 101 101
882310 Οδηγοί λεωφορείων (Πούλμαν) 105 105
882400 Οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών 106 106
884000 Χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων και μηχανημάτων δομικών έργων 106 106
885130 Χειριστές πτυχιούχοι ηλεκτροκινητήρων γερανών,σταθερών ή κυλιομένων εντός θαλάμου 106 108
885140 Χειριστές πτυχιούχοι ηλεκτροκινητήρων γερανών,σταθερών ή κυλιομένων εκτός θαλάμου 106 108
885150 Χειριστές μη πτυχιούχοι ηλεκτροκινητήρων γερανών,σταθερών ή κυλιομένων εντός θαλάμου 106 106
885160 Χειριστές μη πτυχιούχοι ηλεκτροκινητήρων γερανών,σταθερών ή κυλιομένων εκτός θαλάμου 106 106
885200 Χειριστές μηχανοκίνητων μηχανημάτων ανύψωσης 106 106
913210 Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (πλήρη απασχόληση) 105 105
913220 Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (μειωμένη απασχόληση) 101 101
915210 Θυρωροί, φύλακες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ( πλήν νυχτοφυλάκων ) 101 101
915220 Νυχτοφύλακες 105 105
931110 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων και λατομείων ( εντός στοάς ) ΝΕΟΙ 465 465
931120 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων και λατομείων ( εντός στοάς ) ΠΑΛΑΙΟΙ 456 456
931121 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων και λατομείων (εντός εργοταξιακού χώρου και εκτός στοών) 106 106
933000 Φορτοεκφορτωτές μεταφορικών μέσων, λιμενεργάτες κ.π.α.ε. 106 106
933372 Πρόσωπα υπαγόμενα στην Επικουρική Ασφάλιση τ. συγχωνευθέντων Επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ για μισθολογική περίοδο μέχρι 31/05/08 4241 4241
933373 Πρόσωπα υπαγόμενα στην Επικουρική Ασφάλιση τ. συγχωνευθέντων Επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ ΒΑΡΕΑ για μισθολογική περίοδο μέχρι 31/05/08 4242 4242
933374 Προσωπικό ασφ/νο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συγχωνευθέντων επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ ΜΙΚΤΑ από 01/06/08 241 241
933376 Προσωπικό ασφ/νο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συγχωνευθέντων επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ ΒΑΡΕΑ από 01/06/08 242 242