ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ Κ.Α.Δ. ΙΚΑ
  Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 8532
     
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ.Π.Κ. έως 03/2004 Κ.Π.Κ. από 04/2004
111040 Συνταξιούχοι ταμείων διορισμένοι με θητεία ως Διοικητές (ΝΠΔΔ) επιλέγουν ασθένεια σε είδος από το ειδικό ταμείο 988 988
211300 Χημικοί 107 107
211370 Εργοδηγοί χημικοί 105 105
222000 Πολιτικοί μηχανικοί 131 131
223100 Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 131 131
223200 Ηλεκτρονικοί μηχανικοί και μηχανικοί τηλεπικοινωνιών 131 131
223300 Μηχανολόγοι μηχανικοί 131 131
229100 Χημικοί μηχανικοί 131 131
229900 'Αλλοι μηχανικοί μ.α.κ. 131 131
229940 Μηχανικοί τακτικοί υπάλληλοι ασφαλισμένοι στο ειδικό καθεστώς Ν.3163/55 ( ασφ/ση κλάδου ασθενείας σε χρήμα + ΟΕΚ ) 503 503
229970 Τακτικοί υπάλληλοι ασφαλισμένοι μόνο για φορείς και κλάδους κοινωνικής ασφάλισης 10,21 135 135
231120 Βακτηριολόγοι 107 107
231130 Βιολόγοι 101 101
231140 Μυκητολόγοι 101 101
231150 Βοτανολόγοι 101 101
231200 Φαρμακολόγοι, ερευνητές παθολογίας και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 129 129
231210 Βιοχημικοί 107 107
232100 Ιατροί εν γένει 129 129
232130 Ιατροί απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου 129 129
232140 Ιατροί απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου συναφή με την επιστήμη τους 131 131
232150 Ιατροί που παρέχουν εργασία με σχέση μίσθωσης έργου, με συνθήκες που προσομοιάζουν με παροχή υπαλληλικών εργασιών 171 172
232191 Μόνιμοι Ιατροί απασχολούμενοι σε ΝΠΔΔ που έχουν συσταθεί πριν την δημοσίευση του ν.2676/99 και υπάγονται στο κοινό καθεστώς 1520 1520
234010 Κτηνίατροι απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου 129 129
234020 Κτηνίατροι ατροί απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου συναφή με την επιστήμη τους 131 131
234030 Κτηνίατροι που παρέχουν εργασία με σχέση μίσθωσης έργου, με συνθήκες που προσομοιάζουν με παροχή υπαλληλικών εργασιών 171 172
235000 Φαρμοκοποιοί 129 129
237000 Νοσηλευτές και μαίες (πτυχιούχοι ΑΕΙ) 105 105
251100 Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) 101 101
271200 Βιβλιοθηκονόμοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα στον τομέα της τεκμηρίωσης και της πληροφόρησης 101 101
272200 Κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 101 101
272430 Διερμηνείς-Μεταφραστές 101 101
272500 Ψυχολόγοι 101 101
272600 Κοινωνικοί λειτουργικοί (πτυχιούχοι ΑΕΙ) 101 101
311100 Τεχνολόγοι φυσικοχημικών επιστημών 101 101
311110 Τεχνολόγοι φυσικοχημικών επιστημών απασχολούμενοι εντός χώρου χημείου 105 105
311120 Τεχνολόγοι φυσικοχημικών επιστημών απασχολόυμενοι εκτός χώρου χημείου 101 101
311130 Παρασκευαστές πειραμάτων και αναλύσεων 105 105
311140 Παρασκευαστές εργαστηρίων εγκεφαλογραφίας 101 101
311400 Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί και τηλεπικοινωνιών 101 103
311500 Τεχνολόγοι μηχανολόγοι 101 101
311680 Εργαζόμενοι στο χώρο χημείου μη έχοντες θεωρητική κατάρτιση με τους χημικούς, εργοδηγούς χημικούς 101 101
312030 Σχεδιαστές 101 101
314100 Φωτογράφοι και χειριστές εικονοληπτικού και ηχογραφικού εξοπλισμού 105 105
314310 Ακτινολογικών μηχανημάτων, χειριστές και βοηθοί 105 105
314320 Εμφανιστές ακτινογραφιών 105 105
314330 Ακτινοφυσικοί 105 105
314340 Βοηθοί εργαστηρίων ραδιοϊσοτόπων 105 105
314350 Χειριστές - βοηθοί αξονικών, μαγνητικών τομογράφων 101 101
314360 Αποστειρωτές, κλιβανείς ιατρικού εν γένει εξοπλισμού 101 101
314900 Χειριστές οπτικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μ.α.κ 101 101
318200 Επιθεωρητές ασφάλειας, υγείας και ποιοτικού ελέγχου 101 101
321100 Τεχνολόγοι βιολογικών εν γένει επιστημών 101 101
322100 Τεχνικοί βοηθοί ιατρικής 101 101
322200 Τεχνολόγοι υγιεινής, δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος 101 101
322210 Τροφιμολόγοι-υγειονολόγοι πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών 101 101
322220 Τροφιμολόγοι-υγειονολόγοι πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών (Εντός χημείου) 105 105
322300 Διαιτολόγοι και ειδικοί διατροφής 101 101
322400 Οπτομέτρες και οπτικοί 101 101
322500 Βοηθοί οδοντιάτρων 101 101
322600 Φυσικοθεραπευτές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 101 101
322700 Βοηθοί κτηνιάτρων 101 101
322800 Βοηθοί φαρμακοποιών 103 103
322900 Τεχνικοί βοηθοί ιατρικής και συναφών προς την ιατρική επιστημών, με εξαίρεση το νοσηλευτικό προσωπικό μ.α.κ. 101 101
323000 Νοσοκόμοι, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών 105 105
323020 Βρεφοκόμοι 101 101
324000 Μαίες, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών 105 105
331000 Βοηθητικό διαδακτικό προσωπικό της προσχολικής και της ειδικής εκπαίδευσης 101 101
343310 Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών 101 101
343370 Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ) 101 101
343390 Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ) 101 101
344300 Τακτικοί Υπάλληλοι Οργανισμών που ασφαλίζονται στο Μικτό κλάδο ΙΚΑ και επικουρικά σε ειδικό ταμείο ( ΝΕΟΙ ) 510 510
344310 Υπάλληλοι Οργανισμών που ασφαλίζονται στο κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ 32% με βάση τις διτάξεις του Ν.3163/55 507 507
344311 Τακτικοί υπάλληλοι Ιδ. Δικαίου που επέλεξαν την συνταξιοδότησή τους από το Δημόσιο (Ασφ/ση ΙΚΑ κλάδος Ασθενείας) 127 127
344312 Τακτικοί υπάλληλοι Οργανισμών που κατά την μονιμοποίησή τους επέλεξαν την συνέχιση της ασφάλισής τους με τις κοινές διατάξεις χωρίς ΙΚΑ ΤΕΑΜ 529 529
344313 Τακτικός υπάλληλος Ιδ. Δικαίου που επέλεξαν την συνταξιοδότησή τους από το Δημόσιο (Ασφ/ση ΙΚΑ κλάδος Ασθενείας + ΕΚ) 128 128
344320 Υπάλληλοι Οργανισμών που ασφαλίζονται στο κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ με βάση τις διτάξεις του 3163/55 με υπολογισμό της εργατικής εισφοράς στο 6,67% σε δώρα και επιδόματα 508 508
344330 Υπάλληλοι Οργανισμών που υπάγονται στις διτάξεις του 3163/55 και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για τον κλάδο ασθενείας 10,4% 501 501
344350 Υπάλληλοι Οργανισμών που ασφαλίζονται στο κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ 32% και επικουρικά στο ΕΤΕΑΜ 6% με βάση τις διτάξεις του Ν.3163/55 506 506
344360 Τακτικοί Υπάλληλοι Οργανισμών που ασφαλίζονται στο Μικτό κλάδο ΙΚΑ και επικουρικά στο ΕΤΕΑΜ 6% ( ΝΕΟΙ ) 511 511
344370 Τακτικοί Υπάλληλοι Οργανισμών που ασφαλίζονται στο Μικτό κλάδο ΙΚΑ και επικουρικά στο ΤΕΑΜ 6% ( ΝΕΟΙ ) 518 518
344380 Τακτικοί Υπάλληλοι Οργανισμών που κατά την μονιμοποίησή τους επέλεξαν την συνέχιση της ασφάλισης τους με τις κοινές διατάξεις και επικουρικά στο ΙΚΑ ΤΕΑΜ 531 531
344390 Υπάλληλοι Οργανισμών που ασφαλίζονται με τις διτάξεις του Ν.3163/55 στο κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ και επικουρικά στο ΕΤΕΑΜ με υπολογισμό της εργατικής εισφοράς στο 9,67% σε δώρα και επιδόματα 509 509
344410 Τακτικοί Υπάλληλοι Οργανισμών που κατά την μονιμοποίησή τους επέλεξαν την συνέχιση της ασφάλισης τους στο ΙΚΑ με τις κοινές διατάξεις για τους κλάδους ΜΙΚΤΑ ΒΑΡΕΑ ενώ για επικουρικό κλάδο ασφαλίζονται σε ειδικό ταμείο 541 541
344420 Τακτικοί Υπάλληλοι Οργανισμών που κατά την μονιμοποίησή τους επέλεξαν την συνέχιση της ασφάλισης τους στο ΙΚΑ με τις κοινές διατάξεις για τους κλάδους ΜΙΚΤΑ ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ 543 543
344421 Τακτικοί Υπάλληλοι Οργανισμών που κατά την μονιμοποίησή τους επέλεξαν την συνέχιση της ασφάλισης τους στο ΙΚΑ με τις κοινές διατάξεις για τους κλάδους ΜΙΚΤΑ ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ + ΕΚ 544 544
344430 Τακτικοί Υπάλληλοι Οργανισμών που ασφαλίζονται στον κλάδο ΜΙΚΤΑ ΒΑΡΕΑ και επικουρικά στο ΤΕΑΜ (ΝΕΟΙ) 524 524
344440 Τακτικοί Υπάλληλοι Οργανισμών που ασφαλίζονται στο Μικτό κλάδο ΙΚΑ και επικουρικά σε ειδικό ταμείο 517 517
344460 Τακτικοί Υπάλληλοι ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από ΟΤΑ (ασφ/ση κλάδου Σύνταξης + BAE + ΕΤΕΑ) 31,60%. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01/12/2013 164 166
344470 Τακτικοί Υπάλληλοι ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από ΟΤΑ ( ασφ/ση μόνο κλάδου Ασθενείας ) 8,65 168 168
344480 Τακτικοί Υπάλληλοι ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από ΟΤΑ ( ασφ/ση μόνο ΟΕΚ ) 1,75 189 189
344491 Μόνιμοι υπάλληλοι μονιμοποιηθέντες με τον Ν.1476/84 158 158
344492 Μόνιμοι υπάλληλοι μονιμοποιηθέντες με τον Ν.1476/84 που υπάγονται στον ΚΒΑΕ 160 160
344493 Τακτικοί Υπάλληλοι Οργανισμών που κατά την μονιμοποίησή τους επέλεξαν τη συνέχιση της ασφάλισής τους στο ΙΚΑ με τις κοινές διατάξεις για τους κλάδους ΜΙΚΤΑ ΒΑΡΕΑ+ΕΚ ενώ για επικουρικό κλάδο ασφαλίζονται σε ειδικό ταμείο 542 542
344910 Υπάλληλοι Νομικών προσώπων εποπτευομένων από τους ΟΤΑ μονιμοποιηθέντες που ασφαλίζονται για κλάδο σύνταξης + ΕΤΕΑ 26%. Ισχύς από 01/12/2013 162 516
344920 Υπάλληλοι Νομικών προσώπων εποπτευομένων από τους ΟΤΑ μονιμοποιηθέντες που ασφαλίζονται για κλάδο Σύνταξης + ΒΑΕ + ΕΤΕΑ 31,60%. Ισχύς από 01/12/2013 164 166
344982 Τακτικοί υπάλληλοι που συνεχίζουν την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ ΤΕΑΜ 241 241
344983 Τακτικοί Υπάλληλοι ΝΠΔΔ χωρίς ασθένεια και επικουρική ασφάλιση 514 514
344984 Τακτικοί Υπάλληλοι ΝΠΔΔ ασφαλισμένοι μόνο για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε χρήμα και στον ΟΕΚ 503 503
344986 Υπάλληλοι Δημοσίου με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου με ασφάλιση για κύρια σύνταξη και ασθένεια στο Δημόσιο και επικουρικά στο ΙΚΑ ΤΕΑΜ (Ν.Δ.874/71, αρ.8 παρ.2 Ν.2335/95) 133 133
346000 Κοινωνικοί λειτουργοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών 101 101
349060 Γυμναστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 101 101
411100 Στενογράφοι και δακτυλογράφοι 101 101
411200 Χειριστές μηχανών επεξεργασίας κειμένων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 101 101
411300 Χειριστές μηχανών εισαγωγής δεδομένων 101 101
411400 Χειριστές υπολογιστικών μηχανών 101 101
411500 Γραμματείς - δακτυλογράφοι 101 101
412100 Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία 101 101
413110 Αποθηκάριοι (χειρονακτική εργασία) 105 105
413120 Αποθηκάριοι (εργασία γραφείου) 101 101
413200 Υπάλληλοι προγραμματισμού υλικών και παραγωγής 101 101
419000 Λοιποί υπάλληλοι γραφείου 101 101
419090 Λοιποί υπάλληλοι γραφείου απασχολούμενοι κατ οίκον 101 101
419100 Κλητήρες 101 101
421110 Ταμίες 101 101
423200 Υπάλληλοι υποδοχής και ενημέρωσης πελατών 101 101
423210 Υπάλληλοι υποδοχής και ενημέρωσης 101 101
424000 Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων 101 101
513000 Διαχειριστές οικονόμοι αρχιθαλαμηπόλοι κ.π.α.ε. 101 101
513030 Θαλαμηπόλοι-Θαλαμάρχες κοιτώνων ευαγών ιδρυμάτων 105 105
513040 Οικονόμοι, διαχειριστές ιδρυμάτων συλλογικής συμβίωσης (γηροκομείων, βρεφοκομείων, ασύλων κλπ.) 105 105
514010 Μάγειροι και προσωπικό χώρου κουζίνας - ψήστης 105 105
514020 Προσωπικό εκτός χώρου κουζίνας (π.χ Μπουφετζής κλπ) 101 101
515000 Σερβιτόροι 105 105
515003 Βοηθοί Σερβιτόροι 101 101
515010 Σερβιτόροι - αρχισερβιτόροι - Μαιτρ 105 105
515060 Τραπεζοκόμοι ασθενών 105 105
516100 Παιδοκόμοι 101 101
516110 Θεραπαινίδες 101 101
516120 Συνοδοί σχολικών λεωφορείων 101 101
516130 Επισκέπτες κατ' οίκον για παροχή κοινωνικής φροντίδας 101 101
516210 Νοσοκόμοι πρακτικοί σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ιατρεία κλπ. 105 105
516220 Νοσοκόμοι φορητού νοσοκομείου, συνοδοί ασθενοφόρων οχημάτων 105 105
516230 Τραυματιοφορείς 105 105
516240 Επισκέπτριες αδελφές απασχολούμενες στα Νοσοκομεία 105 105
516250 Επισκέπτριες αδελφές απασχολούμενες στα ΚΑΠΗ 101 101
516920 Μαίες πρακτικές 105 105
517030 Κομμωτές 105 105
517040 Βοηθοί κομμωτών 101 101
519280 Σαβανωτές 105 105
519290 Εργάτες νεκροτομείων 105 105
614310 Κηπουροί 101 101
723020 Ξυλουργοί και μαραγκοί σε εργαστήριο 101 101
724010 Συντηρητές κτιρίων (μικροεπισκευές, μικροαντικαταστάσεις κλπ.) 822 822
726060 Υδραυλικοί συντηρητές εγκαταστάσεων 101 101
727010 Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών με πτυχίο και άδεια 106 108
727020 Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών χωρίς πτυχίο 102 104
732010 Ηλεκτροσυγκολλητές,οξυγονοκολλητές,φλογοκόπτες μετάλλων (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές) 105 105
734250 Ανελκυστήρων αδηγοί 101 101
742021 ΜΑΘΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95) 219 219
742022 ΜΑΘΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95) 223 223
742031 ΜΑΘΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95) 218 218
742032 ΜΑΘΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95) 222 222
743010 Αδειούχοι ή πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι πρακτικοί μηχανικοί συντηρηταί βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εργασιών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, εφόσον αυτές διαθέτουν κινητήριες μηχανές με ιπποδύναμη άνω των 40 ίππων 105 105
743020 Ψυκτικοί, εγκαταστάτες, επισκευαστές και συντηρητές ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων 101 101
743060 Πρακτικοί μηχανικοί συντηρητες βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εργασιών χωρίς αδεια ή πτυχιο ή διπλωμα Πρακτικοί μηχανικοί σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν κινητήριες μηχανές με ιπποδύναμη κάτω των 40 ίππων 101 101
744010 Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές και συντηρητές ηλεκτρικών μηχανών και εξοπλισμού και βοηθοί ηλεκτροτεχνιτών (με άδεια και πτυχίο) 105 107 108
744020 Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές , συντηρητές ηλεκτρικών μηχανών και βοηθοί ηλεκτροτεχνιτών (ανευ αδείας ή πτυχίου) 101 103 104
745020 Μηχανικοί εφαρμοστές συντηρητές και επισκευαστές ηλεκτρονικών υπολογιστών 101 101
756140 Χειριστές φωτοτυπικών μηχανημάτων εκτύπωσης 101 101
785080 Ράπτες, κόπτες, γαζωτές, κ.π.α.ε. 101 101
817240 Θερμαστές υγρών καυσίμων με άδεια ή πτυχίο 106 106
817250 Θερμαστές υγρών καυσίμων χωρίς άδεια ή πτυχίο,βοηθός θερμαστού 102 102
817320 Χειριστές εγκαταστάσεων - μηχανημάτων βιολογικού καθαρισμού 101 101
817340 Συντηρητές καυστήρων υγρών καυστήρων και συγκροτήματος λεβητοστασίων 105 105
841060 Μηχανοξυλουργοί 105 105
882210 Οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων (ΙΧ) 101 101
882260 Οδηγοί ασθενοφόρων 105 105
882310 Οδηγοί λεωφορείων (Πούλμαν) 105 105
882350 Οδηγοί λεωφορείων ( Πούλμαν ) μέχρι και εννέα (9) θέσεις 101 101
882400 Οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών 106 106
882410 Βοηθοί οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών 106 106
885210 Χειριστές μηχανοκίνητων οχημάτων ανύψωσης-μετακίνησης ειδών σε αποθήκες, εργοστάσια, σταθμούς, λιμάνια κλπ. 105 105
913101 Οικογενειακοί βοηθοί απασχολούμενοι στα Κ.Α.Π.Η. 101 101
913210 Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (πλήρη απασχόληση) 105 105
913211 Καθαριστές-καθαρίστριες απασχολούμενοι αποκλειστικά σε Νοσοκομεία ή εκπαιδευτήρια 105 105
913220 Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (μειωμένη απασχόληση) 101 101
913230 Λαντζέρης 105 105
913330 Σιδερώτριες,ταξινόμοι-διαλογείς τεχνητών υφαντικών ινών και ιματισμού που απασχολούνται στο πλύσιμο τουλάχιστον κατά το 1/3 της απασχόλησής τους κατά μισθολογική περίοδο στους χώρους πλύσης και λεύκανσης των πλυντήριων 105 105
915210 Θυρωροί, φύλακες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ( πλήν νυχτοφυλάκων ) 101 101
915212 Ιματιοφύλακες 101 101
915220 Νυχτοφύλακες 105 105
916150 Συλλέκτες- μεταφορείς απορριμάτων 105 105
932030 Ανειδίκευτοι εργάτες 101 101
933010 Φορτοεκφορτωτές γενικά 105 105
933210 Τακτικό προσωπικό (μη ιατρικό) θεραπευτηρίου Ευαγγελισμού που έχει υπαχθεί αυτοδίκαια στην Ασφάλιση του δημοσίου (κύρια και επικουρική) 194 194
933220 Τακτικό προσωπικό (μη ιατρικό) θεραπευτηρίου Ευαγγελισμού που έχει υπαχθεί αυτοδίκαια στην Αφάλιση του δημοσίου (κύρια και επικουρική) - μόνο εισφορές 0.Ε.Κ. 189 189
933370 Προσωπικό ασφαλιζόμενο στο ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ 248 248
933372 Πρόσωπα υπαγόμενα στην Επικουρική Ασφάλιση τ. συγχωνευθέντων Επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ για μισθολογική περίοδο μέχρι 31/05/08 4241 4241
933373 Πρόσωπα υπαγόμενα στην Επικουρική Ασφάλιση τ. συγχωνευθέντων Επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ ΒΑΡΕΑ για μισθολογική περίοδο μέχρι 31/05/08 4242 4242
933374 Προσωπικό ασφ/νο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συγχωνευθέντων επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ ΜΙΚΤΑ από 01/06/08 241 241
933376 Προσωπικό ασφ/νο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συγχωνευθέντων επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ ΒΑΡΕΑ από 01/06/08 242 242