Γενικά στοιχεία
Γενικά στοιχεία
Η αποστολή του Κ.Ε.Α.Ο.
Θεσμικό πλαίσιο
Οργάνωση Κ.Ε.Α.Ο.
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Επιχειρησιακά Σχέδια
Εκθέσεις Προόδου
Επικοινωνία
 
Αρχική σελίδα / K.E.A.O. / Γενικά στοιχεία
Γενικά στοιχεία

Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν.4172/2013. Το Κ.Ε.Α.Ο. λειτουργεί με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ο σκοπός του Κ.Ε.Α.Ο. είναι:
  • η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (σε πρώτη φάση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ)


  • η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των οφειλετών των Ασφαλιστικών Οργανισμών (Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Οφειλετών)


  • η μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις στο αρμόδιο Υπουργείο


  • η κεντρική παρακολούθηση των οφειλετών που εντάσσονται στο Κ.Ε.Α.Ο. και η τήρηση στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων


  • ο σχεδιασμός και την εκτέλεση δράσεων για την επίτευξη του σκοπού του Κ.Ε.Α.Ο.Ειδικότερα, το Κ.Ε.Α.Ο. αναλαμβάνει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ, καθώς και τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ - Ν.Δ. 356/1974).

Στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α., Ε.Τ.Α.Α.) οι οφειλές άνω των 5.000 ευρώ των εργοδοτών ή ασφαλισμένων που δεν εξόφλησαν, δεν ρύθμισαν την οφειλή ή απώλεσαν την ρύθμιση στον Φορέα τους. Το Κ.Ε.Α.Ο. διαχειρίζεται τις οφειλές όπως αυτές διαμορφώνονται και αποστέλλονται από τους Φ.Κ.Α., οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη του προσδιορισμού του ύψους και του είδους των οφειλών. Τα ειδικότερα κριτήρια για την επιλογή από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης των θεωρούμενων ως εισπράξιμων οφειλών με την μεταβίβαση στο Κ.Ε.Α.Ο. καθορίστηκαν με την υπ. αριθμ. οικ.13822/1089/2-5-2014 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ