Δελτίο Τύπου 19/6/2007
Δελτία Τύπου
Εγκύκλιοι &
Γενικά 'Εγγραφα
Νέα/Ανακοινώσεις
 
Αρχική σελίδα / Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου / Δελτίο Τύπου 19/6/2007
  Αθήνα, 19 Ιουνίου 2007


  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/6/2007

  Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία συμμετέχει με 30% στην ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών, από κοινού με την Εθνική Τράπεζα (40%), ΟΓΑ (15%) και ΟΑΕΕ (15%), εμπιστευόταν, εμπιστεύεται και θα συνεχίσει να εμπιστεύεται τις τράπεζες:

  • EFG EUROBANK ΑΕΠΕΥ και ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ για τη διαχείριση του Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου και
  • ALPHA και EMPORIKI ASSET MANAGEMENT για τη διαχείριση του Ομολογιακού Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
στις οποίες η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών έχει αναθέσει από το 2003, μετά από διαγωνισμό, τη διαχείριση των δύο αμοιβαίων κεφαλαίων, συνολικού ενεργητικού 937 εκατ. Ευρώ, που αποτελούν μέρος των αποθεματικών του Ιδρύματος. Ο λόγος της εμπιστοσύνης είναι ένας και απλός. Στο διάστημα από 01/03/2004 μέχρι 18/05/2007 το Μικτό πέτυχε απόδοση 50,14% και κατέλαβε την 8η θέση στην κατηγορία του επί συνόλου 22 Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Το Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο πέτυχε απόδοση 11,19% και έρχεται πρώτο στην κατηγορία του μεταξύ 28 Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
  Προφανώς, για την πραγματοποίηση επένδυσης σε δομημένα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ύψους 28,3 εκατ. Ευρώ στο Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο και 2 εκατ. Ευρώ στο Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο επί συνόλου ενεργητικού 937 εκατ. Ευρώ, ελήφθη υπόψη από τους διαχειριστές αφενός η ανάγκη διασποράς και διαφοροποίησης των επενδύσεων του ομολογιακού χαρτοφυλακίου και αφετέρου η αυξητική τάση των επιτοκίων στην Ευρωζώνη. Οι επενδύσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν από τους διαχειριστές σε τιμές κάτω του αρτίου. Αντισυμβαλλόμενοι σε κάθε περίπτωση ήταν ελληνικές τράπεζες ή τράπεζες εγκατεστημένες στην Ελλάδα ήτοι ALPHA, ΕΘΝΙΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και HSBC BANK. Η πραγματοποίησή τους έγινε μέσω των τραπεζών που συμμετείχαν στην αναδοχή των εκδόσεων των συγκεκριμένων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς η ΑΕΔΑΚ ή οι διαχειριστές να καταβάλουν προμήθεια.
  Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν προτίθεται να αναλάβει ρόλο «ερασιτέχνη -χρηματιστή», κάτω από την πίεση οιασδήποτε καταστροφικής ρητορείας ή σκοπιμότητας, αλλά θα συνεχίσει να εμπιστεύεται τους μεγαλύτερους επαγγελματικούς οργανισμούς, γεγονός που έχει επικροτηθεί από κόμματα και κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι κρίνουν την ΑΕΔΑΚ του ΙΚΑ ως πρότυπο χρηστής διαχείρισης των αποθεματικών των Ταμείων.
  Η λογική ότι οι κορυφαίες ελληνικές τράπεζες, οι οποίες διαχειρίζονται τα Α/Κ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν πρέπει να κρίνονται εκ του συνολικού αποτελέσματος, αλλά θα πρέπει να κερδίζουν σε κάθε επενδυτική επιλογή, έστω και ελάχιστη, που περιλαμβάνουν στο χαρτοφυλάκιο της ΑΕΔΑΚ, είναι πραγματικά πρωτοφανής.
  Κατά τα λοιπά ισχύουν στο ακέραιο, τα αναφερόμενα στο Δελτίο Τύπου της 5ης Απριλίου 2007, το οποίο επισυνάπτουμε κατωτέρω:

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5/4/2007

  Αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας ‘Επενδυτής’ σχετικά με την αξιοποίηση των αποθεματικών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επισημαίνεται ότι:

  Το Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών είχε ενεργητικό 392 εκ. ευρώ το Μάρτιο του 2004 και έφτασε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 τα 570 εκ. ευρώ.
  Η συνολική του απόδοση, δηλαδή στο διάστημα από το Μάρτιο του 2004 έως το τέλος του 2006 ανήλθε σε 43,36% κατατάσσοντας το στις πρώτες θέσεις μεταξύ όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της ελληνικής αγοράς.
  Το Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο το Μάρτιο του 2004 είχε ενεργητικό 290 εκ. ευρώ και στο τέλος του 2006 ανήλθε στα 344 εκ. ευρώ, κατατασσόμενο στην πρώτη θέση από πλευράς απόδοσης μεταξύ όλων των αμοιβαίων κεφαλαίων της κατηγορίας του.
  Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τα αποθέματα του μόχθου 6 και πλέον εκατομμυρίων, αμέσως ή εμμέσως, ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διασφαλίστηκαν και αξιοποιήθηκαν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μάλιστα πολύ πάνω από το μέσο όρο αποδόσεων της ελεύθερης αγοράς.
  Κάθε άλλη διακινούμενη «πληροφόρηση» προς δημιουργία εντυπώσεων και μάλιστα για αποδόσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων που δημοσιεύονται καθημερινά στον ημερήσιο τύπο εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες.
  Αναφορικά, επίσης, με τις ασφαλιστικές δικλείδες ελέγχου και διαφανούς λειτουργίας της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών επισημαίνεται ότι:
  • Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών που συστάθηκε στο τέλος του 2000 βάσει των διατάξεων του Ν. 1902/90, του Ν. 2076/92, του Ν. 1969/91 και του Κ.Ν. 2190/20 από το ΙΚΑ, τον ΟΓΑ και τον ΟΑΕΕ με συμμετοχή και της Εθνικής Τράπεζας, ανέλαβε τη διαχείριση δύο Αμοιβαίων Κεφαλαίων: ενός Μικτού και ενός Ομολογιακού.

  • Για τη διαχείριση αυτών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μετά από διαγωνισμό, επελέγησαν δύο διαχειριστές ανά Α/Κ, ήτοι η EFG EUROBANK ΑΕΠΕΥ και η Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ για το ΜΙΚΤΟ και η ALPHA ASSET MANAGEMENT και η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ASSET MANAGEMENT για το ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ.

  Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΔΑΚ επελέγη το 2000, είναι πρώην στέλεχος της Εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Εθνικής Τράπεζας και η σύμβασή του ανανεώθηκε το 2003 και το 2006.

  Επισημαίνεται, τέλος, ότι βάσει ετήσιων συμβάσεων διαχείρισης και ανάλογα με τις επιτυγχανόμενες αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων παρακολουθείται από την Διοίκηση του ΙΚΑ και την ΑΕΔΑΚ η επιτυχής ή μη πορεία της διαχείρισης, ελέγχονται η νομιμότητα των πράξεων και η ακριβής τήρηση των ισχυουσών νόμων περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

  Όλες οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνται μέσω Ελληνικών Τραπεζών που είναι και διαπραγματευτές ομολόγων.

  Η επιλογή και η τοποθέτηση διαθεσίμων των Α/Κ σε ειδικές ομολογιακές εκδόσεις του Ελληνικού Δημοσίου πραγματοποιείται από τις Τράπεζες - Διαχειριστές στο πλαίσιο συνολικής επενδυτικής στρατηγικής, που όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος, στο διάστημα Μάρτιος 2004 -Δεκέμβριος 2006, ήταν ιδιαίτερα επωφελής, τόσο για το Ομολογιακό όσο και για το Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών.

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2020 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ