Δελτίο Τύπου 23/09/2009
Δελτία Τύπου
Εγκύκλιοι &
Γενικά 'Εγγραφα
Νέα/Ανακοινώσεις
 
Αρχική σελίδα / Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου / Δελτίο Τύπου 23/09/2009
  Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2009


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Διοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου, πραγματοποίησε σήμερα, 23.9.2009, συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία παρουσίασε το Σύστημα Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:

Η Δημόσια Διοίκηση αντιμετωπίζει ένα σύνολο αντιπαρατιθέμενων στόχων για τους οποίους πρέπει πάντα να βρίσκει την κατάλληλη ισορροπία.

Η διασφάλιση των στόχων της ευρύτερης πολιτικής υγείας επιτυγχάνεται μέσω κανόνων που διασφαλίζουν:

 1. την προστασία της δημόσιας υγείας,

 2. την εξασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε ασφαλή και αποτελεσματικά ως προς τη θεραπεία και το κόστος φάρμακα,

 3. τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών οργανισμών, πάντα εντός των ορίων του προϋπολογισμού τους.

Η θεμελιώδης ανάγκη που επιβάλει το έργο είναι η ουσιαστική βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τον Πολίτη.

Η συγκεκριμένη ανάγκη υλοποιείται με:

 1. Τη βελτίωση της ταχύτητας ολοκλήρωσης εκκαθάρισης των φαρμακευτικών δαπανών και της αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των συμβεβλημένων φαρμακείων

 2. Την ορθή εκτέλεση των συνταγών

 3. Τη βελτίωση του ελέγχου της ποιότητας των φαρμακευτικών δαπανών των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στρατηγικός στόχος είναι η δημιουργία υποδομών για τη συγκράτηση αρχικά, και τον περιορισμό σε επόμενο στάδιο, της φαρμακευτικής δαπάνης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με ταυτόχρονη διασφάλιση παροχής φαρμακευτικής φροντίδας υψηλής ποιότητας.

Οι θεμελιώδεις δράσεις που απαιτούνται για να επιτευχτεί ο στόχος είναι:

 1. η οργάνωση της ζήτησης φαρμακευτικών σκευασμάτων,

 2. η ενίσχυση των πληροφοριακών εργαλείων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,

 3. ο καθολικός έλεγχος της δαπάνης των φαρμακευτικών συνταγών, και

 4. ο έλεγχος ποιότητας της παρεχόμενης φαρμακευτικής φροντίδας.

Το έργο στοχεύει:

 1. στην ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των συνεργατών του ΙΚΑ (ιατρών, φαρμακείων),

 2. στην εφαρμογή ενός νέου, καινοτόμου και αυτοματοποιημένου μοντέλου διαχείρισης με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος,

 3. στην παροχή ευελιξιών που υπαγορεύονται από το νέο ρόλο του ΙΚΑ και της ενσωμάτωσης σε αυτό άλλων ταμείων,

 4. στην επίτευξη της κατά το δυνατόν μέγιστης αυτονομίας του ΙΚΑ.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη καινοτόμων συστημάτων πληροφορικής τα οποία είναι απαραίτητα για την υποστήριξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής διαχείρισης εκτελέσεων συνταγών και της ηλεκτρονικής εκκαθάρισης λογαριασμών φαρμακείων συμβεβλημένων με το Ι.Κ.Α., αφορά στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α., με γνώμονα την ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των συμβεβλημένων συνεργατών του Οργανισμού (ιατρών, φαρμακείων).

Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Φαρμάκων (ΚΕ Συνταγών) με τις εξής λειτουργίες:

 1. συγκέντρωση και καταχώρηση σε μηχανογραφικό σύστημα, μέσω ψηφιοποίησης με χρήση σαρωτών (scanners) υπερ-υψηλής ταχύτητας, των λογαριασμών (μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις και συνταγές) που υποβάλλονται από τα συνεργαζόμενα με το ΙΚΑ φαρμακεία ανά την Ελλάδα.

 2. Την ηλεκτρονική αποθήκευση των ψηφιοποιημένων εγγράφων (συνταγές, συγκεντρωτικές κ.ά.).

 3. Την αυτοματοποιημένη, αναγνώριση των κουπονιών των φαρμάκων και των υπολοίπων στοιχείων του συνταγολογίου.

 4. Tην καταχώρηση των υπολοίπων μη αυτόματα αναγνωρισθέντων σχετικών πεδίων της συνταγής.

 5. Την ηλεκτρονική διεξαγωγή ελέγχων ορθότητας των συνταγών.

 6. Εκτέλεση, αυτόματων και μη, αλγόριθμων αντιμετώπισης μη ορθών συνταγών.

 7. Εκκαθάριση των συνταγών.

 8. Την ηλεκτρονική αντιμετώπιση των μη ορθών συνταγών.

 9. Tο μηχανογραφικό έλεγχο των δεδομένων και τη μηνιαία πληρωμή προκαταβολών και εκκαθαρίσεων στα φαρμακεία (μέσω του ΔΙΑΣ).

 10. Tην ενημέρωση των φαρμακείων, των Υποκαταστημάτων και της Διοίκησης του ΙΚΑ για τα αποτελέσματα της επεξεργασίας.

 11. Τον υπολογισμό του ποσού ανάκτησης ανά φαρμακευτική εταιρεία και ΦΚΑ.

 12. Tην ενημέρωση της Διοίκησης, μέσω συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης, για θέματα Φαρμακευτικής Δαπάνης και Κατανάλωσης.

 13. Tην παρακολούθηση της συνταγογράφησης και την αποστολή Ενημερωτικών Σημειωμάτων Συνταγογράφησης τόσο ατομικά σε κάθε συνταγογράφο ιατρό όσο και σε επίπεδο Μονάδας Υγείας, Νομού και Περιφέρειας.

Τα αναμενόμενα οφέλη του Συστήματος Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι:

Λειτουργικά οφέλη:

1. Αύξηση ταχύτητας επεξεργασίας

2. Διεύρυνση των διενεργούμενων ελέγχων συνταγογράφησης και εντοπισμός λαθών.

3. Μείωση σφαλμάτων συνταγογράφησης (λάθος χορηγήσεις, επανάληψη συνταγών κλπ.)

4. Αυτοματοποίηση στις διαδικασίες διασταύρωσης στοιχείων και χρέωσης των συνταγών

5. Παροχή έγκυρης διοικητικής πληροφόρησης στα αρμόδια στελέχη

Στρατηγικά οφέλη:

1. Έλεγχος και περιορισμός της υπέρμετρης και ανεξέλεγκτης κατανάλωσης υπηρεσιών φαρμάκων

2. Σύνδεση της χειρόγραφης συνταγογράφησης, εκτέλεσης και χρέωσης, με αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία

3. Δημιουργία υποδομής συμβατής με πιθανές τεχνολογικές αλλαγές, όπως η υιοθέτηση ηλεκτρονικής κάρτας ή και ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησηςΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ        

&                           

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ           

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2020 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ