Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού
Οργανωτικό Σχήμα Διοίκησης 'Εργων Εκσυγχρονισμού
Δομικά Στοιχεία Προγράμματος Εκσυγχρονισμού
 
Αρχική σελίδα / Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού
1. Γενικές Πληροφορίες

1.1 Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με κύριο στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη, υιοθέτησε μια νέα φιλοσοφία για την οργάνωση και την λειτουργία του, η οποία εφαρμόζεται στην πράξη μέσω του Προγράμματος Εκσυγχρονισμού του Ιδρύματος και αφορά τον ανασχεδιασμό, τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση των λειτουργικών διαδικασιών του Ιδρύματος. Η προσπάθεια του ΙΚΑ για εκσυγχρονισμό, βασισμένη στο Στρατηγικό Πρόγραμμα Πληροφορικής (Master Plan), που εκπονήθηκε το 1992, έχει ως κεντρικό άξονα την εισαγωγή και υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, του ΟΠΣ-ΙΚΑ, το οποίο εγκαθίσταται στις Μονάδες του Ιδρύματος.

Για την υλοποίηση του πρώτου σταδίου του ΟΠΣ-ΙΚΑ, διενεργήθηκε Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός και η σχετική Σύμβαση υπεγράφη στις 14/05/1999. Η έναρξη εγκατάστασης λογισμικού σε παραγωγική λειτουργία έγινε στις 23/06/2003, σε τρία Υποκ/τα πιλότους.1.2 Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ (ΟΠΣ-ΙΚΑ), είναι το σημαντικότερο Έργο του Προγράμματος Εκσυγχρονισμού του Ιδρύματος και αποτελεί έργο μηχανογράφησης των Διοικητικών Υπηρεσιών μόνο του ΙΚΑ (κι όχι αυτών του Τομέα Υγείας). Αποκαλείται "Ολοκληρωμένο" γιατί μηχανοργανώνει όλα τα αντικείμενα και τις λειτουργίες, που αναπτύσσονται μέσα σε μια τυπική διοικητική μονάδα του ΙΚΑ (π.χ ένα Υποκατάστημα), ώστε να αλληλοσυνδέονται και η μία λειτουργία να τροφοδοτεί αυτόματα την άλλη και οι πληροφορίες από την καθημερινή λειτουργία των μονάδων να είναι αξιοποιήσιμες σε όλο το σύστημα.

Το Ο.Π.Σ, υποστηρίζει καθημερινά τις συναλλαγές εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων και εργοδοτών. Χρησιμοποιείται από 13.000 περίπου χρήστες υπαλλήλους του ΙΚΑ, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σε διάφορους ρόλους αποκλειστικά από εκπαιδευτές του Ιδρύματος.

Το ΟΠΣ-ΙΚΑ λειτουργεί με την χρήση ενός ιδιωτικού δικτύου πολλαπλών υπηρεσιών "ΙΚΑΝΕΤ", μέσω του οποίου μπορεί να διακινούνται δεδομένα, φωνή και εικόνα, παρέχοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας και διαθεσιμότητας (αγγίζει το 100%). Το ΙΚΑΝΕΤ συνδέει όλα τα Υποκ/τα του ΙΚΑ και λοιπά Σημεία Εγκατάστασης με τις Κεντρικές Υπηρεσίες (393 Σ.Ε.).1.3 Το ΙΚΑ παρέχει σε 24ωρη βάση ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου προς τους πολίτες και ειδικότερα τους Ασφαλισμένους, Εργοδότες και λοιπούς πιστοποιημένους φορείς, οι οποίοι συναλλάσσονται με το Ίδρυμα. Οι Υπηρεσίες είναι: Υπηρεσίες Πληροφόρησης, Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, Χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Ειδικότερα η Ηλεκτρονική Υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), έτυχε ευρείας αποδοχής. Το 93% των Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων είναι εγγεγραμμένοι χρήστες και 8.341.968 Α.Π.Δ έχουν υποβληθεί μέσω Internet.1.4 Το Σύστημα Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Ζ.Υ.Υ.), αποτελεί μία καινοτόμο προσπάθεια για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες - ασφαλισμένους του ΙΚΑ, δεδομένου ότι εισάγει έναν νέο θεσμό εξυπηρέτησης για τη διαδικασία προγραμματισμού επισκέψεων (ραντεβού) των ασφαλισμένων σε ιατρούς του ΙΚΑ, καθώς και προγραμματισμού επισκέψεων για ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις σε Διαγνωστικά Κέντρα.

Έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί παραγωγικά το Σ.Ζ.Υ.Υ σε (101) Μονάδες Υγείας και σε 64 Διαγνωστικά Κέντρα. Προγραμματίζονται ημερησίως περίπου 90.000 ραντεβού.1.5 Το Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού του ΙΚΑ, αποτελεί μεγάλης κλίμακος εγχείρημα που χαρακτηρίζεται από μεγάλη χρονική διάρκεια, μεγάλο εύρος παρεμβάσεων στις διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας του Ιδρύματος, ποικιλία δράσεων και απαιτήσεις εξειδικευμένης τεχνογνωσίας.

Αποτελεί το μεγαλύτερο και πλέον πολύπλοκο σχετικό εγχείρημα που έχει υλοποιηθεί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αφενός λόγω του μεγέθους και της γεωγραφικής εξάπλωσης του Ιδρύματος και αφετέρου λόγω του εύρους των παρεμβάσεων που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι τα Έργα τα οποία συνιστούν το Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού, λειτουργούν παραγωγικά επ' ωφελεία τόσο του Ιδρύματος όσο και των ασφαλισμένων.1.6 Την ευθύνη Διοίκησης, Διαχείρισης και Υποστήριξης της Υλοποίησης του Προγραμμάτος Εκσυγχρονισμού έχει το Οργανωτικό Σχήμα Διοίκησης 'Εργων Εκσυγχρονισμού.

Υπεύθυνος του Προγράμματος Εκσυγχρονισμού είναι ο Διοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Την από Τεχνικής και Διαχειριστικής πλευράς Διοίκηση του Προγράμματος Εκσυγχρονισμού έχουν:
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2016 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ