Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Ανακοινώσεις
Διάρθρωση Υπηρεσίας
Δημόσιες Διαβουλεύσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές
Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών
Συμβάσεις Δ/νσης Προμηθειών
Επικοινωνία
Θεσμικό πλαίσιο
Λογότυπο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 
Αρχική σελίδα / Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί / Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών
  Συμπληρώστε τα κριτήρια αναζήτησης και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή Αναζήτηση.

  Από την λίστα Τμήμα επιλέξτε ένα τμήμα για να αναζητήσετε διαγωνισμούς του συγκεκριμένου τμήματος μόνο, ή αφήστε την επιλογή στο "Όλα τα τμήματα" για να αναζητήσετε σε όλα τα τμήματα της Δ/νσης Προμηθειών

 
Τμήμα :
 


ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνει ότι με τις διατάξεις του Ν3918/2011 άρθρο 13 «Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών» (ΦΕΚ 31/02-03-11) καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης από τους υποψήφιους αναδόχους υπεύθυνης δήλωσης με τις τρείς χαμηλότερες τιμές των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται, στα άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλεπόταν από το Ν.3867/2010 άρθρο 27 παραγρ. 12 εδ.1 (ΦΕΚ 128/Β/2010).

Η εν λόγω ρύθμιση έχει ισχύ από την ημερομηνία έναρξης του Ν. 3867/10.

Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη η σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών των διαγωνισμών που κατά την έναρξη ισχύος του Νόμου 3918/2011 βρίσκονται σε εξέλιξη, γίνεται με αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό, εφόσον η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία έπεται της έναρξης ισχύος του ν. 3846/2010 (άρθρο 24). Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.ΑΘΗΝΑ, 23/3/2011        


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ             

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΜΠΗ                            
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ