Επικοινωνία
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Ανακοινώσεις
Διάρθρωση Υπηρεσίας
Δημόσιες Διαβουλεύσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές
Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών
Συμβάσεις Δ/νσης Προμηθειών
Επικοινωνία
Θεσμικό πλαίσιο
Λογότυπο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 
Αρχική σελίδα / Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί / Επικοινωνία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX EMAIL
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 210 5213627 210 5231585
210 5230668
  promdief@ika.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 210 5213629 210 5213631-32 210 5224461  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 210 5213634 210 5213633    
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 210 5213637 210 5227535-36
210 5213639-40
2105201378 prompro@ika.gr
ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 210 5213643 210 5213642
210 5213645
210 5213653
210 5213657
210 5222456  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 210 5213650 210 5213648-49
210 5213710
210 5221507  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 210 5213652      
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 210 5213609      
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (και ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ) 210 5213616 210 5213618
210 5213620
210 5213622-24
210 5227405  
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ