Συμβάσεις
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Ανακοινώσεις
Διάρθρωση Υπηρεσίας
Δημόσιες Διαβουλεύσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές
Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών
Συμβάσεις Δ/νσης Προμηθειών
Επικοινωνία
Θεσμικό πλαίσιο
Λογότυπο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 
Αρχική σελίδα / Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί / Συμβάσεις
  Πατήστε την επιλογή Αναζήτηση.

 
Τμήμα :
 

  Το Τμήμα Κατάρτισης και Τροποποίησης Συμβάσεων μεριμνά για την επεξεργασία, την σύνταξη σχεδίων και κατάρτιση συμβάσεων που αφορούν τους διαγωνισμούς της Δ/νσης Προμηθειών, τη νομική υποστήριξή τους, την ορθή και απρόσκοπτη τήρησή τους, την τροποποίησή τους, όποτε αυτό απαιτείται, καθώς και την αποστολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Είναι επίσης υπεύθυνο για την αποστολή απολογιστικών στοιχείων ανά σύμβαση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην Ε.Ε.

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ